ZEC odpowiada i wyjaśnia

W nawiązaniu do konferencji prasowej Stowarzyszenia „Wrażliwi Społecznie” (8 sierpnia) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach przedstawia wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania postawione przez członków i sympatyków Stowarzyszenia „Wrażliwi Społecznie”.
Rozpoczęcie prac nad koncepcją Instalacji Odzysku Energii (IOE) było podyktowane kilkoma czynnikami: ekologicznym, energetycznym, ekonomicznym i społecznym.

W ramach Projektu, przewiduje się budowę nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (RDF), w wyniku czego produkowana będzie energia elektryczna i ciepło w kogeneracji.

Proponowane rozwiązanie i technologia są sprawdzone w istniejących i pracujących już instalacjach, a ich podstawowe korzyści to m.in.:

  1. Kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania przetworzonych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego potencjału energii z tych odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego,
  2. Stworzenie modelu „samowystarczalności energetycznej regionu” na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie,

  3. Zastąpienie około 50 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z odpadów i zmniejszenie zużycia węgla oraz emisji CO2,

  4. Poprawa wskaźników efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Starachowicach i możliwość przyłączenia się nowych odbiorców,

  5. Zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, których składowanie jest prawnie zabronione,

  6. Ograniczenie wielkości emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień do emisji poprzez budowę IOE jako instalacji zeroemisyjnej,

  7. Zwiększenie pewności zasilania w ciepło poprzez budowę nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

  8. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłów węglowych,

  9. Wykorzystanie lokalnego „paliwa” do produkcji ciepła częściowo uniezależnia cenę za ciepło od zmian cen paliw na rynku,

  10. Gwarancja przyłączenia się nowych odbiorców w ramach likwidacji niskiej emisji do sieci efektywnej energetycznie po niższych kosztach.

Planowana budowa Instalacji Odzysku Energii ma co do zasady służyć mieszkańcom miasta. Zarządowi ZEC, mimo iż jest przekonany o słuszności i potrzebie jej realizacji, zależy jednak aby mieszkańcy miasta byli rzetelnie i uczciwie informowani o wszystkich zaletach i wadach projektu. Z pewnością nie byłoby z korzyścią dla samych mieszkańców, gdyby z powodu niezrozumienia lub podsycania nieuzasadnionych obaw odrzucili dobry projekt.

Na stronie: https://zecstar.pl/informacje/aktualnosci

Znajduje się Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) oraz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach” realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach.

Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytanie: Co zadecydowało o lokalizacji miejsca instalacji?

Planowana lokalizacja instalacji w miejscu istniejącej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej. Ciepłownia znajduje się przy drodze krajowej 42 i dojazd do ciepłowni nie wymaga przejazdu przez drogi powiatowe czy gminne. Samochody dostarczające RDF nie będą więc zwiększały ruchu w mieście, co nie pogorszy komfortu mieszkańców Starachowic. Ponadto sposób przechowywania paliwa alternatywnego jest innowacyjnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Paliwo nie będzie wsypywane do betonowych bunkrów jak w większości takich instalacji a przywożone i przechowywane w szczelnych kontenerach.

Rozładunek będzie następował za pomocą ruchomej podłogi dopiero po podłączeniu do instalacji, w hali mającej atmosferę z obniżonym ciśnieniem, z której powietrze zasysane do komory spalania uniemożliwia wydostawanie się do otoczenia jakichkolwiek odorów. Takie rozwiązanie wyklucza jakikolwiek kontakt paliwa z otoczeniem jak również umożliwia ewakuację paliwa i popiołów w wypadku zagrożenia powodzią.

Szersze informacje na temat lokalizacji przedsięwzięcia i wyboru znajdują się na str. 63 – RAPORT O.O.Ś,

Pytanie: Jakie są Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji.

Zakład Energetyki Cieplnej ma przygotowaną Koncepcję techniczno-ekonomiczną oraz

przygotowane studium wykonalności, dokumenty te posiadają wszelkie wyliczenia i

prognozy z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń jak i zmiennych kosztów.

Pytanie: Zarzut – Nikt nie wie co będzie spalane.

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wyselekcjonowanych frakcji z odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego. Ponadto zastąpienie blisko 50 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z RDF (odpadów) zmniejszy zużycie węgla oraz ograniczy emisję CO2.

Zakres działania i skala przedsięwzięcia

Podstawowym odpadem

przeznaczonym do termicznego przekształcania w Instalacji Odzysku Energii będą odpady wysegregowane w procesie mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz użyteczne surowce wtórne z działających w regionie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Nieprzetworzone mechanicznie odpady zwane

pre-RDF posiadają kod 19.12.12. Po przetworzeniu w instalacjach do produkcji RDF występują pod nazwą paliwo alternatywne – RDF i posiada kod 19.12.10.

Zgodnie z przyjętą definicją paliwo alternatywne stanowią więc wyłącznie odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów.

Frakcja palna nie może być składowana na składowiskach odpadów komunalnych od 2016 roku.

Na etapie opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej IOE dokonano analizy frakcji palnej w RIPOK Janik i RIPOK Baćkowice. Na podstawie uzyskanych danych z RIPOK Janik, z badań morfologicznych wynika, że odpady tam dostarczane nadają się do termicznego przekształcenia i są idealnym komponentem do paliwa alternatywnego. Można więc przyjąć, że strumień odpadów pochodzących z instalacji JANIK do wykorzystania w IOE w ZEC Starachowice, może być dostarczany sukcesywnie w ciągu całego roku. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych w RIPOK Janik w 2016 r. w zakresie wartości opałowej i ciepła spalania frakcji palnej 19.12.12. przyjęto, że średnia kaloryczność pre-RDF wynosi około 12 GJ/t a wilgotność około 25%. Takie parametry odpadów oraz przedstawiona w raporcie technologia termicznego przekształcania odpadów pozwalają na spalenie tego paliwa w IOE bez konieczności jego suszenia. W zakresie inwestycji IOE planowana jest instalacja urządzeń do rozdrabniania paliwa do wymogów technologicznych.

Do spalania będą wykorzystywane również inne odpady jako paliwo dodatkowe przedstawione w poniżej tabeli. Szacowany udział odpadów palnych o kodzie 19.12.12. i kodzie 19.12.10. w całkowitej masie spalanych odpadów będzie wynosił około 90-95 %.

Zakłada się, że do termicznego przekształcania kierowane będą następujące rodzaje odpadów

Tabela1. Odpady kierowane do IOE

Kod odpadu 19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania,

zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 19 12 01

Papier i tektura 19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma 19 12 10

Odpady Palne ( paliwo alternatywne) 19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19.12.11 ( nie zawierające odpadów niebezpiecznych)

Odpady o kodach 19.12.01. i 19.12.04. wchodzą w skład odpadów 19.12.10. i należy traktować je tak samo jak paliwo alternatywne.

Ilość spalanych odpadów będzie zależna od ich rzeczywistej wartości opałowej oraz możliwości zagospodarowania produkowanego ciepła w okresie letnim. Oznacza to, że instalacja będzie pracowała z pełną wydajnością w okresie grzewczym oraz z mniejszą wydajnością, uzależnioną od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim.

Na podstawie aktualnego zapotrzebowania na ciepło przyjęto spalanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych (pre-RDF i RDF oraz odpadów) o wartości opałowej 10 – 18 MJ/kg i wilgotności ok. 25% w ilości około 25 800 ton/rok.

Spalanie paliwa z odpadów pozwoli na odzysk energii w postaci ciepła i energii elektrycznej.

Szersze informacje:

Zakres działania i skala przedsięwzięcia. Odpad przeznaczony do termicznego

przekształcania odpadów w IOE – RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH – str. 69

Pytanie: Co to jest odpad komunalny?

Odpady – zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 z 2007, poz. 251 z późn. zm.), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odzysk energii – termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii.

RDF – (ang. Refuse Derived Fuel) paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową.

Termiczne przekształcanie odpadów – rozumie się przez to: a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.

Szersze informacje na temat używanych definicji i terminów znajdują się na str. 10 – RAPORT O.O.Ś

Pytanie: Jaką technologią będziemy to spalać i gdzie będzie przygotowanie tych odpadów? 

Technologia spalania.

Planowana IOE została oparta na innowacyjnej ale sprawdzonej już technologii w kilku pracujących instalacjach. Innowacyjnym rozwiązaniem wyróżniającym tą instalację jest komora spalania z ruchomym złożem. Jako rozwiązanie alternatywne do zastosowania w IOE przyjęto także komorę spalania z rusztem ruchomym.

System spalania odpadów składa się z komory spalania z ruchomym złożem oraz komory dopalania.

Proces termicznego przekształcania odpadów będzie autotermiczny i nie będzie wymagane ciągłe wspomaganie procesu przy użyciu konwencjonalnego paliwa (poza procedurami rozruchu instalacji). Integralną część instalacji stanowić będzie efektywny system oczyszczania spalin, gwarantujący otrzymanie emisji zanieczyszczeń na poziomie wymaganym prawnie.

 

Przygotowanie odpadów.

Planowana inwestycja stanowi instalację do termicznego przekształcania paliwa pre – RDF, RDF. Paliwo będzie dostarczane w szczelnych kontenerach. W związku z tym, że pre – RDF jest pozbawiony frakcji biodegradowalnych odpowiedzialnych w największym stopniu za procesy zagniwania, z przedmiotowej instalacji nie będzie następowała emisja odorów.

Paliwo alternatywne będzie podawane przez oddzielne przenośniki taśmowe do zasobnika dozowania paliwa wyposażonego w system z podwójnych klap.

Dostawy odpadów do termicznego przekształcania będą realizowane wyłącznie w porze dziennej.

Odpady planowane do przekształcenia w przedmiotowej instalacji magazynowane będą wyłącznie w hali przyjęcia odpadów, w zamkniętych kontenerach z ruchomą podłogą w ilości zapewniającej 3 dniowy zapas ciągłości pracy instalacji. Wilgotność odpadów podawanych do procesu technologicznego na poziomie 25%.

Proces rozdrabniania odpadów palnych prowadzony będzie wyłącznie wewnątrz hali.

Szczelna posadzka posadowiona będzie w hali przyjęcia odpadów i hali technologicznej z systemem zbierania ścieków z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Szersze informacje:

Decyzja z dnia 07. 03. 2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach”

 

Pytanie: Strefa ochronna?

OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwość obiektu zamyka się w obrębie nieruchomości objętych inwestycją.

Zgodnie z art. 135 ust. 1

Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Szersze informacje:

PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE)

W STARACHOWICACH – str. 190

 

Pytanie: Odwodnienie odpadów?

ZEC nie będzie przetwarzał termicznie osadów ściekowych. Decyzja z dnia 07. 03. 2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach”.

Pytanie: Budowa instalacji spowoduje „odejście” wg. autora od węgla.

Nie jest to prawdą ponieważ około 50% energii cieplnej będzie nadal produkowane przez dwie ciepłownie, a pozostałe 50% będzie wytwarzane w procesie termicznego przekształcania odpadów RDF.

Na terenie Ciepłowni znajdują się stare kotły węglowe o niskiej wydajności. Jeden z kotłów węglowych został zmodernizowany i spełnia funkcję kotła szczytowego oraz kotła współpracującego z IOE.

Spalanie odpadów nie będzie się odbywać w kotłach węglowych !

Instalacja IOE będzie miała możliwość współpracy z istniejącym kotłem węglowym (szczytowym).

Szersze informacje: RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH – str. 64

 

Pytanie: Utylizacja odpadów, popioły?

Rodzaj i charakterystyka wytwarzanych odpadów

Wszystkie w/w odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne kierowane na zewnątrz instalacji będą przekazywane firmom posiadającym stosowne decyzje i zezwolenia na ich odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie.

Zasady i metody gospodarowania odpadami

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi- zużyte czyściwo – 15 02 02

Odpady będą odbierane przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych, posiadającego zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie tego typu odpadów. Odpady te poddawane będą unieszkodliwianiu lub procesom odzysku –

D10,D16,R1

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – 15 02 03

Odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane do ich wykorzystania lub unieszkodliwiania – R14, D1,D10

Odpady poprocesowe z systemu oczyszczania spalin Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne – 19 01 13

Odpady będą odbierane samochodami przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych, posiadającego zezwolenie na odbiór, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów. W zależności od składu odpadu, odpady poprocesowe z oczyszczania gazów odlotowych z instalacji termicznego przekształcania odpadów mogą być przyjmowane w zakładach podziemnego wykorzystania odpadów (kopalnie soli) do odzysku metodą R5. Metoda polega na wykorzystaniu odpadów w kopalniach soli jako posadzka w starych wymagających wypełnienia wyrobiskach solnych. Alternatywnie odpady będą kierowane do zewnętrznej instalacji odzysku lub do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych metodą

D5.

Żużle i popioły paleniskowe – 19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe będą przekazywane firmom zewnętrznym posiadającym zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie tego typu odpadów lub kierowane na składowiska odpadów niebezpiecznych.

Szersze informacje: Rodzaje wytwarzanych odpadów – RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH – str. 165

 

Pytanie: Określenie nazwy inwestycji?

RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH str. 2

Decyzja z dnia 07. 03. 2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach”

Pytanie: Laboratorium do monitoringu zanieczyszczeń?

Sposób monitorowani spalin.

Układ odpylania i oczyszczania spalin (metoda sucha) zawierać będzie

reaktor dozujący materiały pomocnicze (dodatki), urządzenia do odprowadzenia produktów ubocznych, komin oraz układ automatyki i pomiarów wraz z układem ciągłego monitoringu.

Instalacja będzie wyposażona w system pomiarowy umożliwiający w sposób ciągły pomiar i kontrolę emisji z ciągłą transmisją danych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Powyższe dane prezentowane będą na tablicy świetlnej w miejscu publicznym w pobliżu instalacji. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość obserwować wszystkie istotne parametry i emisje na stronie internetowej instalacji.

Pytanie: Spalarnia odpadów komunalnych w Janiku.

 

Spalarnia w tej miejscowości nie istnieje!

W miejscowości Janik usytuowany jest tzw. RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której działalność polega głównie na sortowaniu i składowaniu odpadów komunalnych, nie jest to jednak instalacja termicznego przekształcająca odpadów – czyli potocznie mówiąc „spalarnia odpadów”.

 

Pytanie: Koszty produkcji ciepła obecnie, oraz symulacja roku 2023 z wykorzystaniem instalacji lub pozostania przy tradycyjnym paliwie węglowym.

Koszty produkcji ciepła niewątpliwie wzrosną bez wykorzystania Instalacji. Jedyną alternatywą dla wzrostu cen energii jest budowa IOE.

Problemy ciepłownictwa i energetyki.

W wyniku spalenia 1 tony miału węglowego do atmosfery dostaje się 2 tony dwutlenku węgla. Ciepłownie takie jak ZEC są zobowiązane do wykupywania praw do emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Handel tymi uprawnieniami odbywa się na giełdzie i tak

w roku 2017 ZEC zakupywał prawa do emisji w kwocie 4 i 6 euro za prawo do emisji 1 tony dwutlenku węgla nazywane EUA. Obecny koszt uprawnień utrzymuje się w wysokości około 30 euro za sztukę (1 tonę emisji dwutlenku węgla).

Przykładowy koszt spalenia:

25 000 ton x 2 tony emisji dwutlenku węgla = 50 000 uprawnień EUA

50 000 EUA x 29 euro = 1 450 000 euro x 4,27 = 6 191 500,00 PLN

Jak widać z powyższej symulacji brak zdecydowanych działań przy istniejącej obawie wzrostu cen EUA nawet do 100 euro/szt. doprowadzi wszystkie ciepłownie opalane węglem w kraju do konieczności ogromnych podwyżek cen ciepła. Tak więc budowa takiej instalacji jest nie tyle potrzebna co niezbędna dla utrzymania cen ciepła na dzisiejszym poziomie.

Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach rozpoczął prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań, które pomimo koniecznych nakładów inwestycyjnych pomogą zapobiec lub ograniczą wzrost cen ciepła w przyszłości, zwłaszcza po roku 2022.

Produkowane ciepło z odpadów zastąpi około 50% dotychczasowej produkcji ciepła z kotłów opalanych miałem węglowym o niskiej sprawności. Ograniczy to negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie zużycia węgla oraz zmniejszy koszty emisji gazów cieplarnianych CO2.

Najwięcej kontrowersji przy tego typu inwestycjach wynika zwykle z braku dostatecznej wiedzy o tym jak działa nowoczesna Instalacja Odzysku Energii.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Na drodze musisz uważać, bo… W czwartek policyjna akcja

W czwartek (22 sierpnia) na terenie powiatu starachowickiego policjanci z wydziału ruchu drogowego rozpoczęli działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działania mają na celu...

Transfer last minute. Nowy obrońca w drużynie zielono-czarnych

W barwach sandomierskiej Wisły zdążył zaliczyć jeden występ, w przegranym 1:2 spotkaniu z Koroną II Kielce (2. kolejka III ligi). Na murawie pojawił się...

Nasze pociechy

Milan, Alan, Blanka, Nataniel i Marysia - trzech chłopców i trzy dziewczynki powitaliśmy w naszym pięknym świecie. Poznajcie ich razem z nami, galeria zdjęć...

Wykorzystał nadarzającą się okazję. Zaatakował w najmniej oczekiwanym momencie

300 złotych, które znajdowało się w portfelu zostało skradzione, na terenie jednego ze starachowickich sklepów. Jak poinformowali funkcjonariusze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,...

PILNE: znamy finał poszukiwań mieszkańców Starachowic

86-letni mieszkaniec Starachowic, a także 20-letni starachowiczanin szczęśliwie odnalezieni – poinformował w czwartkowy (22 sierpnia) poranek st.sierż. Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji...

Gimnazjum na sprzedaż

Co z budynkiem po byłym Gimnazjum nr 1 w Starachowicach? Czy obiekt przy ul. Kieleckiej przy wjeździe do miasta może służyć na cele oświatowe? Niestety,...

FKS Łazy w turnieju tysiąca drużyn grają dalej. Zimna krew pomocnika [ZDJĘCIA]

Emil Madejski bohaterem środowej potyczki w ramach I rundy piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Ofensywny pomocnik Familijnego Klubu Sportowego Łazy Starachowice, zapewnił swojej...

Groźny żywioł zabrał mu to, na co pracował latami. Przyjdź na mecz i pomóż pogorzelcom [ZDJĘCIA]

Stodoła, sąsiedni budynek gospodarczy, rolnicze maszyny, a także traktor. By je posiadać trzeba włożyć mnóstwo pracy i wysiłku. To na co pracował przez wiele...

Sołecka inicjatywa

Mieszkańcy Mirca Podkowalów rozpoczęli realizację inicjatywy lokalnej. Na dwóch gminnych działkach, które w przyszłości mają stać się miejscem spotkań, karczowali krzewy. Część wyciętych krzewów...

Zadymienie na ul. Mickiewicza. Interweniować musieli strażacy

O sporym szczęściu mogą mówić użytkownicy jednego z wielorodzinnych budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza w Starachowicach. W miniony poniedziałek (19 sierpnia), ratownicy z...

Przejazd zamknięty

Trwa przebudowa przejazdu kolejowego Wąchocku na trasie Skarżysko-Kam. Starachowice. W związku z tym, w ciągu drogi powiatowej Mirzec-Wąchock wyznaczono objazd. Pojazdy osobowe mogą przejechać...

Liczą na sukces

Działacze Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli kampanię inaugurującą zbieranie podpisów pod listami osób kandydujących do parlamentu w jesiennych wyborach. Samochód z banerem propagującym wyborcze hasła PiS...

Nocny koszmar jego najbliższych. Zniknął z domu, bez słowa

Z pewnością nie takiego scenariusza spodziewała się rodzina, młodego mieszkańca Starachowic. Jak relacjonują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, 20-latek w miniony poniedziałek (19 sierpnia), w...

Pomóż rodzinie i policji w poszukiwaniach. Zaginął mieszkaniec Starachowic

Po raz ostatni cały i zdrowy, widziany był w miniony wtorek (20 sierpnia). Później ślad po nim zaginął. O kim mowa? - Nasi funkcjonariusze...

Lekarze o poszkodowanym z wypadku: jest w stanie ciężkim

Trzeci dzień trwa walka medyków o powrót do zdrowia 40-letniego mieszkańca powiatu starachowickiego. Mężczyzna, o czym informowaliśmy w miniony poniedziałek (19 sierpnia) na łamach...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

300 złotych, które znajdowało się w portfelu zostało skradzione, na terenie jednego ze starachowickich sklepów. Jak poinformowali funkcjonariusze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze