Debata wokół spalarni trwa


Aleksander Pawelec, Józef Kowalski i Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Starachowicach zabrali głos w sprawie planowanej inwestycji odzysku energii w Starachowicach.


Głos Aleksandra Pawelca

Do przewodniczącego Rady Miasta Starachowice

Z przykrością stwierdzam, że nie mogę brać udział w obradach sesji Rady Miasta (24 czerwca 2019 roku). Stan mojego zdrowia nie pozwala mi wyjść dalej niż poza dom. Czytam prasę i obserwuję, co dzieje się w moim mieście, mieście rodzinnym mojej żony Wiesławy, naszych dzieci i wnuków. Z tym miastem dzisiaj, jako 93-letni mieszkaniec – jestem związany do końca mojego życia.  Jestem ogromnie wdzięczny mojemu losowi, że od młodych lat związał mnie z tym miastem, które od pierwszego dnia, gdy tu dotarłem – bezgranicznie pokochałem. Wyraziłem to, chęcią przystąpienia, już od pierwszego dnia powstania Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, do jego grona, jako członek Zarządu, pomagając rozwijać szeroko jego działalność. Nie będę – wymieniał Państwu, tego tematu, czym się zajmowałem przez wiele lat, w tym, jako pracownik FSC, dziennikarz, radny, a także pracownik Biura Rady w mieście. Muszę jednak podkreślić mój ścisły związek z miejscem mojego zamieszkania, miejscem założenia rodziny i mojej aktywności na rzecz budowy i rozwoju tego Osiedla, zwanego Trzech Krzyży. Dziś moje Osiedle – ma już swój dorobek – kościół, parafię, a przede wszystkim ma kochających swoje miasto mieszkańców, ściśle związanych z tym terenem. Mój dom, który wspólnie budowaliśmy tutaj z żoną Wiesławą, pochodzącą z licznej żyjącej tu od pokoleń rodziny Dudów – był w początkach tego osiedla pierwszym murowanym domkiem na wzniesieniu Góry Trzech Krzyży z widokiem na Święty Krzyż, a po lewej stronie – na pobliską zieleń i meandry rzeki Kamiennej. Cieszyły nas te widoki, a pamięć o tym, że nasz domek stoi w miejscu, gdzie były budowane okopy w obronie naszego miasta, przywołuje ścisły związek z wojenną historią miasta, o czym przypomina trwale pomnik Obrońcom Starachowic.

Panie Przewodniczący, Szanowana Rado

Co sprawia, że ten nasze spokój mieszkańców osiedla – Osiedla Trzech Krzyży, budowanego od podstaw w czynach społecznych – tak jak ja swój dom – usiłuje się nam zburzyć – budując tu „spalarnię śmieci”? Czytam w prasie, że człowiek rodowity mieszkaniec tego osiedla, człowiek czynu, który od podstaw doprowadził to osiedle do obecnego stanu – do funkcjonalności i życia – jako honorowy obywatel tego miasta – jako honorowy prezes TPS – musi używać – tak ogromną ilość argumentów – by obronić szkodzący wizerunek miasta i naszego osiedla naruszający dobrostan jego mieszkańców.

Nie mogę zrozumień, że

Prezydent miasta permanentnie ignoruje opinie mieszkańców i  stowarzyszeń społecznych, które żądają, merytorycznej i rzeczowej odpowiedzi na ich liczne petycje, odzewy, rozmowy w sprawie zaniechania inwestycji w tej lokalizacji. Panie Przewodniczący Ja jako doświadczony mieszkaniec tego miasta, mieszkaniec osiedla, od pierwszych dni jego powstania – a także honorowy obywatel miasta – kategorycznie sprzeciwiam się budowie spalarni śmieci.

Wysoka Rado

Nie róbcie nam – w hołdzie za nasz społeczny trud – budowy Osiedla Trzech Krzyży „spalarni śmieci” w tym rejonie miasta!

Mieszkańcy…

Radnym i Prezydentowi Miasta – tego nigdy nie wybaczą!

 

Józef Kowalski, Honorowy Obywatel Starachowic

–  Pan prezydent chce budować spalarnię na osiedlu, gdzie wszystkie inwestycje socjalne, komunalne, drogowe były budowane wysiłkiem społecznym i finansowym tutejszej społeczności. Na osiedlu każda ulewa kończy się zalaniem garaży i piwnic. Dzieje się tak, gdyż nie było nas stać wybudować kolektor opadowy a w budżecie miasta nie było przez 30 lat pieniędzy na te inwestycje służące mieszkańcom. Jakim prawem chce pan modernizować osiedle, budując nam spalarnię śmieci? Dlaczego lekceważy Pan głosy mieszkańców, ekologów, lekarzy? Dlaczego nie rozpocznie Pan od odnowy zniszczonych dróg na osiedlu, odbudowy kolektora, poszerzenia Al. Kard Wyszyńskiego.  Panie prezydencie, nie można likwidować w mieście stadionów, szkół, zmieniać spółek miejskich na prywatne obiekty i posiadłości bez zgody mieszkańców. Nie można narażać zdrowia i życia mieszkańców realizacją inwestycji o wątpliwym bezpieczeństwie. My mieszkańcy osiedla Trzech Krzyży i ci, którzy to osiedle budowali nie dajemy na to zgody. Starachowice to miasto dumnych ludzi, dumnych Polaków. Chcemy cieszyć się jego rozwojem. Spalarnia odpadów zwożonych ciężarówkami, może nawet z Unii Europejskiej nigdy nie będzie wizytówką tego miasta. Chyba, że chce pan tak ośmieszyć miasto i wysłać to miasto na śmietnik historii.Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach

 

Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej

Rozpoczęcie prac nad koncepcją budowy Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach podyktowane było kilkoma względami: ekologicznym, energetycznym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego. Ogromne znaczenie ma również fakt, że zastąpienie blisko 50 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z odpadów zmniejszy zużycie węgla oraz ograniczy emisję CO2. W ramach Projektu, przewiduje się budowę instalacji termicznego przekształcania paliwa alternatywnego uzyskanego ze spalania segregowanych odpadów komunalnych (RDF), wynikiem tego procesu będzie produkcja energii elektrycznej i ciepła. Instalacja będzie funkcjonowała przez cały rok z pełnym wykorzystaniem technologii służącej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, wytworzone ciepło w całości zostanie zagospodarowanie na potrzeby sieci ciepłowniczej miasta Starachowice. Do spalania zostanie wykorzystane paliwo alternatywne z posortowanych odpadów komunalnych o kodach 19 12 10 i 19 12 12. Wskutek spalania RDF, czyli segregowanych odpadów komunalnych o określonych kodach, do atmosfery emituje się nawet kilkunastokrotnie mniej związków chemicznych, niż w instalacji pracującej obecnie, opartej na spalaniu węgla co ma ogromne znaczenie biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny tego przedsięwzięcia. Instalacje do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego, zgodne z opinią ekspertów, są znacznie bezpieczniejsza od instalacji węglowych. Dla przykładu należy podać, że obecnie obowiązujące normy dotyczące emisji dwutlenku siarki SO2 to 1300 mg/m3 a w przypadku planowanej instalacji IOE norma ta wynosi do 50 mg/m3 . Emisja pyłów PM 10, obecna norma to 100 mg/m3 a w instalacji IOE wskaźnik ten wynosi 10 mg/m3. Podobnie wyglądają również inne parametry dot. tlenków azotu NOx czy tlenku węgla CO. To właśnie czystość i zaawansowanie technologiczne jakie gwarantują tego typu rozwiązania doprowadziło do budowy setek takich instalacji w zachodniej Europie. Kraje takie jak Norwegia, Szwajcaria czy Szwecja nie decydowałyby się na energetyczne wykorzystanie RDF czyli segregowanych odpadów komunalnych zamiast węgla, gdyby nie było to: tańsze, bezpieczne dla zdrowia i bardziej ekologiczne rozwiązanie. Ponadto, rekordowa liczba pożarów na polskich wysypiskach śmieci wyrzuca do atmosfery ogromne ilości szkodliwych substancji przyczyniając się do zaburzeń neurologicznych i zmian nowotworowych u ludzi. Wykorzystanie paliwa pochodzącego z segregowanych odpadów rozwiązałoby w sposób zrównoważony problem składowisk odpadów w naszym regionie. Dodatkowo proces spalania przebiegałby w sposób kontrolowany, z zapewnieniem ciągłego systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń. Obecna, sytuacja zakładów ciepłowniczych, spowodowana kilkukrotnym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 na giełdach oraz wzrostem cen miału węglowego, ma i będzie miała w najbliższym czasie dramatyczny wpływ na cenę ciepła dla naszych odbiorców. Dodatkowo sytuację pogarsza nadchodząca fala podwyżek opłat za wywóz śmieci, spowodowana m.in. zakazem składowania frakcji wysokokalorycznej, która mogłaby być z powodzeniem zagospodarowana. Takie wykorzystanie odpadów o znacznej wartości kalorycznej pozwoliłoby na uniknięcie lub zmniejszenie wzrostu kosztów, ponoszonych przez mieszkańców, dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. Spółka widząc zagrożenia wynikające ze wzrostu cen węgla i uprawnień do emisji CO2 podjęła szereg działań przygotowujących Zakład do budowy nowej inwestycji Instalacji Odzysku Energii. Nasi odbiorcy wraz z Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi z zainteresowaniem odnoszą się do projektu budowy Instalacji Odzysku Energii.

W procedowanym przez nas modelu kooperacji, kluczowym elementem zagospodarowania paliwa pochodzącego z odpadów jest ścisła współpraca pomiędzy firmami zajmującymi się gospodarką odpadami oraz wytwórcami energii. Możliwość kontynuowania realizowanego projektu stanowiłaby modelowy przykład „samowystarczalności energetycznej gminy” na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie. Nie bez znaczenia jest planowana lokalizacja instalacji w miejscu istniejącej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej. Ciepłownia znajduje się przy drodze krajowej nr 42 dzięki czemu dojazd nie wymaga przejazdu przez drogi powiatowe czy gminne. Samochody dostarczające RDF nie będą więc przyczyniały się do zwiększenia ruchu w mieście. Sposób przechowywania paliwa alternatywnego jest innowacyjnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Paliwo nie będzie wsypywane do betonowych bunkrów, jak w większości takich instalacji, a przywożone i przechowywane w szczelnych kontenerach. Rozładunek będzie następował za pomocą ruchomej podłogi, dopiero po podłączeniu do instalacji, w hali mającej atmosferę z obniżonym ciśnieniem. Takie rozwiązanie wyklucza jakikolwiek kontakt paliwa z otoczeniem jak również umożliwia ewakuację paliwa jak i popiołów w wypadku zagrożenia powodzią. Analizując wpływ podobnych instalacji tak w Polsce jak i w Europie można z całą pewnością stwierdzić, że komfort życia mieszkańców zamieszkujących w ich pobliżu jest na wyższym poziomie, a stan zdrowia populacji jest powyżej przeciętnej krajowej. Ponadto lokalizacja podobnych instalacji nie ma wpływu na ceny gruntów i nieruchomości. Polska jest krajem z najwyższym odsetkiem zachorowań na rzadko występujące nowotwory, a lekarze onkolodzy często przyjeżdżają z zachodu do Polski, by specjalizować się na takich przypadkach. Duży udział w tym na co chorujemy ma to, czym oddychamy. To właśnie palenie czym popadnie w domowych piecach oraz energetyka oparta w ogromnej większości na węglu jest problemem dla Polski i jej mieszkańców.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Kto przygarnie pięknego pieska?

Mamy do oddania ślicznego, kilkumiesięcznego psiaka. Czy ktoś chciałby go przygarnąć ? Kontakt tel .: 502577943, Przychodnia Wet. AS, Starachowice.

Pod wiaduktem znajomy widok

Punkt gromadzenia szklanych odpadów szklanych? Nic bardziej mylnego - to miejsce schadzek amatorów picia pod chmurką pod wiaduktem. Od miesięcy mimo interwencji mieszkańców nic...

Kleszcze atakują nasze czworonogi [film]

Druga połowa listopada, kto by pomyślał, że kleszcze jeszcze czyhają na zwierzęta? Jak się okazuje problem jest poważny. Sprawdzajmy i zapobiegajmy! Gdyby ktoś miał wątpliwości...

„Wyłowiła” tuńczyki ze sklepu. Będzie tęsknić za wolnością?

Zatrzymanie przez stróżów prawa, przesłuchanie w charakterze podejrzanej i zarzut, jaki usłyszała w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kam. To nie był dobry czas dla kobiety...

Początek tygodnia rozpoczęli od akcji. Na drogach naszego regionu

W poniedziałek (18 listopada) świętokrzyscy policjanci na ręce uczestników ruchu drogowego przekazywali ulotki i broszury informacyjne. Mundurowi przypominali o widoczności na drodze, zwłaszcza w...

Tylu chłopców, ile dziewczynek

Dominik, Hanna, Laura, Aleksander, Blanka, Nikodem, Maja, Wojciech, Miłosza, Olga - pięciu chłopców i pięć dziewczynek powitaliśmy dziś w starachowickim szpitali. Przeurocze maluchy, poznajecie...

Butelkomat w nowym miejscu!

Na wniosek mieszkańców, 20 listopada automat przyjmujący plastikowe butelki i puszki zostanie przeniesiony z budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Radomskiej 45 do Galerii Skałka...

Cmentarna hiena. Świętokrzyscy stróże prawa na tropie

Mundurowi z Komisariatu Policji w Bodzentynie, a także funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na tropie złodzieja. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych rabuś...

Co nowego?

Najnowszy numer TYGODNIKA STARACHOWICKIEGO od rana w sprzedaży, serdecznie zapraszamy do zakupu. A w nim wiele ciekawych tematów: wracamy do sprawy,...

Ofiara internetowego oszustwa

Plaga internetowych oszustów to zjawisko z jakim niemal codziennie w swojej pracy mają do czynienia przedstawiciele organów ścigania. W sobotni (16 listopada) wieczór, do...

Frańczak przypomniał się kibicom Kamiennej. Walczyli do końca [ZDJĘCIA]

Na 13. miejscu w tabeli świętokrzyskiej klasy okręgowej, spędzą zimową przerwę gracze Kamiennej Brody. Ekipa z powiatu starachowickiego, w ostatnim meczu pierwszej części sezonu...

Antoś już po operacji. Ciągle potrzebna pomoc

Znany naszym czytelnikom 4-letni Antoś Plewiński, chłopiec z ogromnym bagażem chorób i doświadczeń przeszedł operację, która ma pomóc w przywróceniu dziecka do sprawności. Do trudnej...

Miasto pozbywa się majątku. „Społeczna” sprzedana

Budynek miejski przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach znalazł nabywcę. Dawna siedziba przedszkola, która przez lata służyła na potrzeby Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego...

Zobacz co będzie w budżecie Starachowic na 2020 roku?

Listopad to czas na przyszłoroczne plany i zamierzenia. Poczyniono pierwsze przymiarki do budżetu miasta Starachowice na 2020 rok. Zobacz, co w nim zostanie zapisane... Jak...

Lekarz potrzebny od zaraz…

Ok. 68 tysięcy lekarzy brakuje w służbie zdrowia w całym kraju. Jedna trzecia z pracujących dzisiaj medyków to już seniorzy w wieku emerytalnym. Za...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W poniedziałek (18 listopada) świętokrzyscy policjanci na ręce uczestników ruchu drogowego przekazywali ulotki i broszury informacyjne. Mundurowi przypominali o widoczności na drodze, zwłaszcza w...

Ostatnio dodane

Przedpremiera w Wąchocku

Dominik Śpiewak

Nikodem Pękala

EKO serwis 12.11.2019

Najnowsze komentarze