Co trzeba wiedzieć o rozliczeniach podatkowych?

Zmienił się termin składania wszystkich zeznań podatkowych PIT za rok 2019 rok. Zmianie ulega również termin składania zeznania o przychodach opodatkowanych ryczałtem PIT-28. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o rozliczeniach z fiskusem?

Rozliczenia roczne za 2019 rok należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku.

  • Zeznania przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego, oznacza to, że nawet jeśli zeznanie zostanie złożone wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego – informuje Paweł Dulewicz, naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach. – Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w ciągu 45 dni na jej zwrot (w przypadku zeznań złożonych elektronicznie) lub 3 m-ce (w przypadku zeznań złożonych tradycyjnie), licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020.

Zmianie ulega również termin składania zeznania o przychodach opodatkowanych ryczałtem PIT-28 za 2019 r. – można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r. (a nie jak to było dotychczas do końca stycznia).

Twój e-PIT

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione przygotowane dla podatnika zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT, należy przygotować swoje dane:

  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
  • kwotę przychodu, wskazaną w PIT za 2018 r.

  • kwotę przychodu za 2019 r., z jednej z informacji od płatników, np. PIT-11

  • i potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 r. W przypadku otrzymania informacji od organu rentowego (PIT-40A) i w 2018 r. nie rozliczania się samodzielnie – należy podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A,

lub – przez profil zaufany ePUAP

Co ważne, jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – należy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego.

Odliczenia od podatku

 Ulga na dzieci

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać: rodzice, opiekunowie, rodzice zastępczy. Ulga przysługuje: na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Nie ma ograniczeń dochodów, jeśli masz więcej niż jedno dziecko.

Wysokość ulgi na pierwsze dziecko i drugie dziecko wynosi 1.112,04 zł, na trzecie dziecko – 2.000,04 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko – 2 700 zł rocznie.

Rodzice i opiekunowie dzieci, u których podatek wyliczony od ich wynagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci, mają możliwość złożyć wniosek o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Kwota zwrotu nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

Osoby, które są w związku małżeńskim – dostaną z małżonkiem jedną ulgę!

Odliczenia od dochodu

 Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które ponosiły wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika (współmałżonek, dziecko własne, przysposobione, obce przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzice, rodzice współmałżonka, ojczym, macocha, rodzeństwo, zięć, synowa) uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby niepełnosprawnej – wynosi w 2019 r. 13.200 zł.

Wydatki nielimitowane to m.in. adaptacja i wyposażenie mieszkań, przystosowanie pojazdów mechanicznych, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, opieka pielęgniarska w domu, opłacenie tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wydatki na leki. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Wydatki limitowane – maksymalna kwota odliczenia 2.280 zł.

To m.in. opłacenie przewodników osób niewidomych, utrzymanie psa asystującego, używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia. Podatnik może odliczyć tylko te wydatki, które faktycznie poniósł do kwoty 2.280 zł.

Ulga Internetowa

Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Odliczeń dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Odliczenia dokonuje się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, identyfikujących podatnika jako kupującego/odbiorcę usługi.

Darowizny

– na krwiodawstwo (wysokość odliczenia, tj. iloczyn ilości litrów oddanej honorowo krwi lub osocza (130 zł za litr krwi i 200 zł za litr osocza)

– na działalność pożytku publicznego

– na cele kultu religijnego,

– darowizny na kształcenie zawodowe.

Limit ww . darowizn wynosi 6% dochodu darczyńcy na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych (wynikające z odrębnych ustaw)

Ulga modernizacyjna

Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Ulga dla młodych

Skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu ww. przychody podatnika są zwolnione z PIT. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W związku z tym wyjątkowo w 2019 r. roczny limit z tytułu tego zwolnienia został ograniczony do 35.636,67 zł, co odpowiada 5/12 limitu rocznego (proporcjonalnie do okresu od sierpnia do grudnia). W 2019 r. płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik złoży mu oświadczenie, że przychody, które uzyska do końca 2019 r. będą w całości korzystały ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w rozliczeniu (zeznaniu) rocznym za 2019 r.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Poprzedni artykułNie będzie romantycznej kolacji
Następny artykułWzorowa reakcja

Wiadomości

UWAGA NA OSZUSTÓW ŻERUJĄCYCH NA KORONAWIRUSIE [WIDEO]

Łańcuszki, piramidy, superoferty, zbiórki... Podczas epidemii uaktywnili się oszuści. Wabią konsumentów wysokimi zyskami bez ryzyka, ofertami produktów lub usług mających stanowić panaceum na koronawirusa, czy...

Już 55 hospitalizowanych w świętokrzyskich szpitalach. Ponad 140 osób pod nadzorem

Na terenie województwa: 55 osób jest hospitalizowanych, 4383 osoby są poddane kwarantannie, a 141 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym – poinformowała w środowy (1...

Rzecznik wojewody przypomina: w ośrodkach kwarantanny obowiązuje ścisły reżim

W związku z wieloma pytaniami odnośnie ośrodka kwarantanny zbiorowej zorganizowanego w Kielcach informuję, że wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wspólnie z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą...

(Nie)pewny los ciężarnych pacjentek

Ograniczone wizyty w gabinetach prywatnych, zamknięty oddział ginekologiczno-położniczy w starachowickim szpitalu, do tego zbliżający się termin porodu - taka sytuacja nie napawa optymizmem, przeciwnie...

Po tragicznej śmierci pieszego. Wyniki badań już w prokuraturze

Funkcjonariusz służący w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach, który jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na początku marca br. był sprawcą wypadku drogowego ze skutkiem...

Z OSTATNIEJ CHWILI: niepokojące statystyki w regionie. Lista osób zarażonych koronawirusem powiększa się

W województwie świętokrzyskim potwierdzono 5 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. To kobieta w sile wieku z powiatu skarżyskiego, kobieta w sile wieku z powiatu kieleckiego,...

Ministerstwo Edukacji Narodowej: zajęć szkolnych na odległość nie będzie

Od 9 do 14 kwietnia w szkołach będzie przerwa świąteczna w związku ze świętami wielkanocnymi. Oznacza to, że 9 i 10 kwietnia szkoły nie...

Koronawirus a portfele starachowiczan. Wzmożony ruch w bankach i przy bankomatach

Groźba zarażenia koronawirusem, uderzyła już nie tylko w przemysł czy inne branże. Wzmożony ruch od kilku dni można zaobserwować w bankach i przy bankomatach....

Miał być na kwarantannie, a gdzie się podziewa? Policja szuka mieszkańca powiatu starachowickiego

Skrajna nieodpowiedzialność to mało powiedziane, a jego historia zapewne zakończy się w Sądzie Rejonowym. Jak poinformowali świętokrzyscy stróże prawa, mieszkaniec powiatu starachowickiego przez kilka...

Pawłów. Inwestycje drogowe w realizacji

Mimo panującej pandemii koronawirusa rozpoczęła się realizacja części zaplanowanych na bieżący rok inwestycji drogowych. W Nieczulicach na odcinku 690 metrów trwa przebudowa drogi gminnej Chybice -...

Pieniądze z lasów państwowych dla szpitala. Będzie kolejny zakup sprzętu

Kolejne pieniądze płyną do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jak poinformował Piotr Babicki, starosta powiatu starachowickiego, nadleśnictwa z terenu dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zadeklarowały...

Do rekordzistów nie należy, ale… Blisko 2 promile w organizmie

Fatalna w skutkach okazała się ostatnia noc marca dla mieszkańca naszego regionu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, ok. godz. 1.16, funkcjonariusze komisariatu w Bodzentynie,...

Resort zdrowia informuje: 2311 zarażonych na SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek wieczorem, że liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wzrosła do 2311, po tym jak potwierdzono 96 nowych przypadków. Zmarła kolejna osoba....

PILNE: dwucyfrowy licznik zachorowań

Do 50 wzrosła liczba mieszkańców naszego regionu, którzy zakażeni są koronawirusem. W środowy (1 kwietnia) poranek poinformowano o kolejnym, nowym przypadku. - Pacjent to...

Są nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Trzech pacjentów

W województwie świętokrzyskim potwierdzono 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. To młody mężczyzna z powiatu skarżyskiego, młoda kobieta z powiatu kieleckiego oraz mężczyzna w sile...

Najnowsze komentarze

  • Błąd, nie wybrano żadnego ID reklamy ! Sprawdz swój kod!

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ograniczone wizyty w gabinetach prywatnych, zamknięty oddział ginekologiczno-położniczy w starachowickim szpitalu, do tego zbliżający się termin porodu - taka sytuacja nie napawa optymizmem, przeciwnie...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze