Czy są pieniądze na staże, refundacje i dotacje dla bezrobotnych?

Praca Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach informuje, że w 2018 r. dysponuje kwotą w wysokości 9.244.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, czyli na popularne staże, refundacje stworzenia stanowisk pracy czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W związku z tym PUP ogłasza nabór wniosków na poszczególne formy wsparcia, m.in.: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne.
Wymienione formy wsparcia realizowane będą na bieżąco do wyczerpania środków.
Umowy w sprawie odbywania stażu zawierane będą na okres do 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu minimalny okres zatrudnienia będzie wynosił 4 miesiące.
W ramach posiadanych środków Powiatowy Urząd Pracy będzie dokonywał naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w terminach: 5.02.2018r.- 9.02.2018 r. – do rozdysponowania 690 tys. zł dla 30 osób, 7.05.2018r.- 11.05.2018 r. – 529 tys. zł dla 23 osób, 6.08.2018r.- 10.08.2018r. – 230 tys. zł dla 10 osób.
W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego wparciem mogą być objęte tylko osoby spełniające warunki uczestnictwa w RPO WŚ.
Wnioski rozpatrzone negatywnie w poszczególnych terminach naboru nie będą rozpatrywane w kolejnych naborach ogłaszanych przez PUP w Starachowicach. Osoby w dalszym ciągu zainteresowane daną formą wsparcia powinny ponownie złożyć odpowiedni wniosek.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76, sekretariat pok. 210.
Aktualne druki wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu, o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o prace interwencyjne, o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz kryteria dotyczące organizacji wyżej wymienionych form wsparcia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, pokoje nr 103, 104, 105, 107 oraz na stronie internetowej starachowice.praca.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub pod numerami telefonów:
(41) 273–62–30 – staż, (41) 273–62–31 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, (41) 273-62-44 – prace interwencyjne, (41) 273–62–33 – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.