Złóż wniosek! Dostań pieniądze!

Finanse Rozmaitośći

Do 24 sierpnia można składać wnioski o przyznanie stypendium pomostowego dla młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR.
Celem programu jest wspieranie młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, którzy dostaną się na uczelnie wyższą. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają następujące kryteria: zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich, są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem, osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie może być wyższy niż 1575 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Kandydaci do stypendium muszą wypełnić wniosek dostępny on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja dostępna jest do 17 sierpnia 2018 r, (do godziny 16-ej). Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydaci składają do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, ul. Piaskowa 18; 25-323 Kielce do 24 sierpnia 2018 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.