Studiuj i ucz się lokalnie, wykorzystuj to globalnie.

Nowoczesne technologie, szybsze tempo życia, radykalne zmiany otaczającego świata wyzwalają tworzenie nowych form zarządzania własnym czasem oraz przyszłością. Edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego zmagając się z problemami demograficznymi jak również silną konkurencją ośrodków dydaktycznych zmuszona jest do nieustannych zmian podejścia do kształcenia. Niewątpliwie to właśnie uczelnie wyższe zobligowane są do szybkiej reakcji na zmiany otaczającego świata jednocześnie utrzymując wysoką jakość kształcenia. Popyt krajowego i międzynarodowego rynku pracy nastawiony na wysokiej jakości kadrę zawodową, wymagające otoczenie społeczno-gospodarcze powoduje aktywność uczelni wobec tworzenia nowych kierunków studiów z wysokimi standardami kształcenia. Umiędzynarodowienie studiów z elementami praktyk, staży i stypendiów w środowisku międzynarodowym daje dużą gwarancję absolwentom na odniesienie sukcesu zawodowego w obliczu globalnych wyzwań.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach wychodzi odważnie naprzeciw globalnym zmianom. To uczelnia o silnym charakterze międzynarodowym powstała w 2001 roku. Posiada swoje wydziały zarówno w Polsce w Kielcach, Myślenicach, Bochni jak również zagranicą w Irlandii w Dublinie oraz w Ukrainie w Łucku. Swoją ofertę opiera na 3-letnich studiach I-go stopnia (licencjackich), 2-letnich studiach II-go stopnia (magisterskich), 5-letnich jednolitych studiach magisterskich jak również szerokiej gamie studiów podyplomowych,  kursów oraz szkoleń w systemie stacjonarnym oraz e-learningowym. Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Stale poszerza swoją bogatą ofertę kształcenia, która cieszy się znacząco zainteresowaniem rynkowym. Przyszli absolwenci mogą kształcić się na kierunkach: Pedagogika – w ramach specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Resocjalizacja z socjoterapią, Resocjalizacja, Logopedia, Architekt czasu wolnego, Interwencja kryzysowa i mediacje, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Psychologia – w ramach specjalności: Psychologia Edukacji, Psychologia Kliniczna, Ekonomia – w ramach specjalności: E-biznes, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Hotelarstwo i turystyka, Gospodarka i administracja publiczna, Rachunkowość i doradztwo finansowe, Finanse i rachunkowość – w ramach specjalności: Rachunkowość i podatki, Finanse podmiotów gospodarczych, Finanse publiczne, Marketing i biznes elektroniczny – w ramach specjalności: Marketing internetowy, Handel elektroniczny w sieci. Wszystkie specjalności realizowane w Staropolskiej Szkole Wyższej mają profil praktyczny. Studia realizowane są we współpracy z partnerami instytucjonalnymi, których działalność jest zgodna z prowadzonymi przez uczelnię kierunkami kształcenia.

Połączenie akademickiej wiedzy oraz elementów kształcenia praktycznego zapewnia gruntowne przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Liczne porozumienia z pracodawcami oraz aktywna współpraca z otoczeniem biznesowo-gospodarczym daje możliwość tworzenia unikatowych programów studiów zapewniających zdobywanie solidnej wiedzy akademickiej oraz w rzetelnych umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy. W ramach Akademickiego Biura Karier uczelnia zapewnia kontakty z pracodawcami oraz warsztaty przygotowujące do mobilności zawodowej na rynku pracy. Zatrudniona kadra akademicka to osoby o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym jak również wykwalifikowani praktycy przygotowujący przyszłych absolwentów do konkretnej przyszłej pracy zawodowej.

W szybko zmieniającym się międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, istotne jest nie tylko utrzymanie przez Staropolską Szkołę Wyższą wysokich standardów kształcenia, aktywność współpracy z przedstawicielami rynku pracy ale także intensywna działalność międzynarodowa. Rozwój współpracy międzynarodowej to jeden z najważniejszych priorytetów. Obejmuje on wiele płaszczyzn, które znakomicie wpisują się w ogłoszony przez MNiSW Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat uczelnia skutecznie zwiększa swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Uczelnia współpracuje z ponad siedemdziesięcioma uczelniami oraz z ponad trzystoma instytucjami na całym świecie, prowadząc wymianę studentów i pracowników oraz realizację międzynarodowych projektów. Umowy o współpracy dotyczą partnerów z ponad 20 krajów świata w Europie, USA, Azji. Uczelnia od roku 2007 posiada rozszerzoną kartę programu Erasmus+, w ramach której studenci oraz kadra mogą realizować mobilność zagraniczną. Uczelnia oferuje coroczne wyjazdy semestralne studentów w celu realizacji części programu studiów u partnerów zagranicznych ze wszystkich kierunków i specjalności we wszystkich krajach UE jak również w USA i w Australii. Co roku ponad 100 studentów bierze udział w wymianie akademickiej w ramach programu Erasmus+ otrzymując dofinansowanie mobilności. Uczelnia zrealizowała w ostatnich latach szereg mobilności wśród studentów i kadry akademickiej w ramach programów wymiany : Coser to Parnter, Visegrad Fund, Swiss Contribution, Join Study Program Welness jak również organizację letnich obozów studenckich. Powyższe działania są wspierane lub realizowane przez  Biuro Współpracy Międzynarodowej. Jego misją jest aktywna promocja Uczelni na arenie międzynarodowej, rozwój szans na wzbogacenie doświadczeń studentów, ustanawianie partnerstw oraz wspomaganie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej.

Rosnące zainteresowanie kształceniem w Polsce studentów z różnych części świata, w szczególności spoza Unii Europejskiej, którzy kojarzą Polskę z solidnym wykształceniem, uznawanym w całej Europie i na świecie spowodowało, iż Uczelnia kształci liczną grupę studentów z Ukrainy, Kazachstanu. Uczelnia posiada także ofertę kształcenia w języku angielskim w ramach realizacji działań programu Erasmus+, co przyciąga rosnącą liczbę studentów zagranicznych.

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni opracowano Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego głównym celem jest budowanie kultury jakości w środowisku uczelnianym oraz dążenie do osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia w taki sposób, aby zgodnie z założeniami wyrażonymi w misji uczelni lepiej odpowiadać na oczekiwania studentów i pracodawców oraz zwiększyć konkurencyjność uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego – regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim. W minionych latach za swoją aktywność otrzymała szereg nagród i wyróżnień m. in.  International Tourism Award, Lider regionu w kategorii Nauka, Nagroda za Umiędzynarodowienie Studiów. W ciągu ostatnich 4 lat prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 22 studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym uczelnia realizuje liczne projekty krajowe. Jednym z projektów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach jako wiodącej uczelni niepublicznej w woj. świętokrzyskim jest Akademicka Fundacja Staropolska powstała w grudniu 2013 roku. Celami Fundacji są m.in. działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w tym popularyzacja idei uczenia się przez całe życie.

Pierwszym działaniem Akademickiej Fundacji Staropolskiej było uruchomienie we wrześniu 2014 roku NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ „POMOCNA DŁOŃ”. Poradnia mieści się w Kielcach, przy ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49, tel. Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z Województwa Świętokrzyskiego

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Uzyskać tu można niezbędne do dalszego toku edukacji dziecka diagnozy i opinie dotyczące:

 • Oceny gotowości szkolnej,

 • Rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

 • Dostosowywania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminów zewnętrznych,

 • Rozwoju mowy i języka

 • Diagnozy zaburzeń neurorozwojowych

oraz inne, wynikające ze specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży.

Poradnia „Pomocna Dłoń” proponuje stosowne do zdiagnozowanych trudności terapie, posiada bowiem doskonale wyposażone gabinety(sala do terapii SI, Biofeedback, gabinet logopedyczny) oraz wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Szeroki wachlarz metod pracy obejmuje terapię dzieci i młodzieży z:

 • Zaburzeniami rozwoju mowy i języka,

 • Niepełnosprawnością intelektualną,

 • Niepełnosprawnością narządów słuchu i wzroku,

 • Dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią,

 • Zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej,

 

Działalność Akademickiej Fundacji Staropolskiej przebiega wielotorowo. Do głównych założeń tej działalności mocno wpisało się szerokorozumiane wsparcie zarówno osób niepełnosprawnych, jak i seniorów. W celu poprawy jakości życia oraz poczucia bezpieczeństwa Fundacja zrealizowała wiele projektów skierowanych do najstarszych uczestników życia społecznego.

W ramach Akademickiej Fundacji Staropolskiej działa ŚWIĘTOKRZYSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH, w ramach którego funkcjonują:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wólce Kłuckiej (gmina Mniów), Kuźniaki 32A, tel. 41-3542905

2. Szkoła Podstawowa Specjalna „Victor” w Kielcach, ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49, tel. 41- 335 86 90

3. Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy „Victor” w Kielcach ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49, tel. 41- 335 86 90

Szkoły specjalne przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoły działają na prawach szkół publicznych. Nauka odbywa się głównie w oparciu o zajęcia indywidualne. Dla potrzeb rozwoju kompetencji społecznych uczniowie są łączeni w zespoły klasowe zgodnie z poziomem funkcjonowania oraz potrzebami edukacyjno – terapeutycznymi. Zajęcia zapewniają zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne. Zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą programową, dodatkowo uczniowie biorą udział w zajęciach realizowanych przez specjalistów, współpracujących ze Staropolską Szkołą Wyższą: Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, Terapia Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback, Terapia ręki i wiele innych.

Nadrzędnym celem działalności Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest aktywizacja i przygotowanie ucznia niepełnosprawnego do samodzielności w życiu. Edukacja opiera się na doskonaleniu funkcjonowania osobistego i społecznego poprzez usprawnianie umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych, ale także nabywaniu nowych. To, co jest szczególnie ważne w dążeniu do samodzielności ucznia to nabywanie przez niego kompetencji kluczowych w radzeniu sobie w środowisku społecznym oraz dorosłym życiu. W dążeniu do uzyskania samodzielności uczeń wspierany jest poprzez udział w zajęciach, które odbywają się w naturalnych warunkach (w instytucjach, sklepach, punktach usługowych).

Uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach pozaszkolnych m.in. wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, warsztatach realizowanych poza szkołą oraz festynach i imprezach organizowanych przez Fundację. Wszystkie realizowane zajęcia są bezpłatne. Zapewniamy bezpłatny dowóz oraz wyżywienie.

Kolejną placówką edukacyjną Akademickiej Fundacji Staropolskiej jest Technikum Weterynaryjne, mieszczące się w Kielcach przy ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49, tel. 41- 335 86 90, [email protected]. Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów gimnazjów i ośmioklasowych szkół podstawowych. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki, wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych. NAUKA JEST BEZPŁATNA. Zajęcia prowadzone 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 15.00. W ramach WF – BEZPŁATNA JAZDA KONNA!!!

Akademicka Fundacja Staropolska prowadzi również STAROPOLSKĄ SZKOŁĘ POLICEALNĄ w Kielcach, przy ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49 tel. 41-335 86 90 kształcącą w zawodach:

 • terapeuta zajęciowy – 2 lata

 • technik farmaceutyczny – 2,5 roku

 • higienistka stomatologiczna – 2 lata

 • asystentka stomatologiczna – 1 rok

 • opiekunka środowiskowa – 1 rok

 • asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

 • opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata

 • technik sterylizacji medycznej – 1 rok

 • technik elektroniki i informatyki medycznej – 2 lata

 • technik usług kosmetycznych– 2 lata

 • technik informatyk – 2 lata

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

 • technik telekomunikacji – 2 lata

 • technik geodeta – 2 lata

 • technik administracji – 2 lata

W lutym 2017 roku Staropolska Szkoła Wyższa, korzystając ze wsparcie środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego uruchomiła w miejscowości Wólka Kłucka Akademickie Przedszkole Integracyjne. W nowocześnie wyposażonych salach przedszkolnych dla 52 przedszkolaków z terenu Gminy Mniów i Gmin sąsiednich prowadzone są zajęcia w ramach podstawy programowej oraz zapewniona jest opieka przez 8 godzin dziennie realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wciąż podnoszącą swoje umiejętności w ramach studiów podyplomowych w Staropolskiej Szkole Wyższej. Dzieci w przedszkolu mają liczne zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski czy zajęcia logopedyczne, realizowane są również zajęcia indywidualne zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców dzieci. Przedszkole jest miejscem praktyk, w którym studenci Wydziału Pedagogicznego Uczelni podnoszą swoje umiejętności nauczania i opieki nad dziećmi.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w województwie świętokrzyskim. Osiemnastoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, wysokie rankingi oraz wdrożone systemy jakości odzwierciedlają wysoką pozycję uczelni, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.


ZAPRASZAMY

25-666 Kielce
ul. Ponurego Piwnika 49
Tel. 41 345 85 88
www.stsw.edu.pl

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA

AKADEMICKA FUNDACJA STAROPOLSKA

AKADEMICKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Jego sprytny pomysł przerwali stróże prawa. Oszustwo na krótką metę

31-latek pochodzący ze Skarżyska-Kam. wpakował się w niemałe kłopoty. Mężczyzna podejrzany jest o cztery kradzieże z włamaniami i jedno usiłowanie dokonania takiego przestępstwa. Za...

Jest kierownik Klubu „Wanacja”

Zaskakująco duża liczba chętnych ubiegała się o stanowisko kierownika Klubu Osiedlowego "Wanacja", jaki działa przy Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej na Osiedlu Południe w Starachowicach. Na wolne...

Lider zatrzymany na stadionie w Brodach. Wodnik nową siłą w B klasie

Remisem 2:2, a co za tym idzie podziałem punktów zakończył się pierwszy mecz beniaminka świętokrzyskiej B klasy gr. III, Wodnika Styków. Ekipa trenera Szymona...

Tajemniczy pakunek na chodniku. W środku była bomba?

Informacja, jaka dotarła do służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, postawiła zarówno zawodowych strażaków, jak i policjantów na nogi. W minioną niedzielę (15 września) na...

Zatrzymany mężczyzna oskarżany o pedofilię

Kilkanaście godzin temu został zatrzymany mężczyzna, w związku z podejrzeniami o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym. Starachowiccy policjanci prowadzą czynności mające potwierdzić, lub odrzucić...

Co wybraliśmy do Budżetu Obywatelskiego?

Zakończyło się zarówno internetowe, jak również tradycyjne głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do realizacji wybrano cztery zgłoszone przez...

PILNE: stan poszkodowanej bez zmian. Stróże prawa czekają na optymistyczne wieści

63—latka, która była uczestniczką przykrego dla niej zdarzenia, nadal znajduje się w placówce medycznej – dowiedział się portal starachowicki.eu. Kobieta, w miniony piątek (13...

Gdzie na grzybobranie?

W ostatnim czasie grzybiarze z naszego regionu narzekali na brak grzybów w lasach. Jednak ostatnie deszcze mają sprzyjać wysypowi grzybów, który ma zaraz nastąpić. Wiemy,...

Poznajcie ich

Cztery dziewczynki i pięciu chłopców powitaliśmy tym razem na świecie. Poznajcie ich, galeria zdjęć tutaj.  

Tłumaczyli się przed prokuratorem. Kłopoty młodych „dżentelmenów”

Dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, takie interwencje to niemal chleb powszedni. W odstępie zaledwie kilku godzin, zatrzymani zostali dwaj, młodzi mężczyźni. 20-...

Czy skrzyżowanie będzie bezpieczne? We wtorek startuje policyjna akcja

W najbliższy wtorek (17 września), stróże prawa z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, przeprowadzą działania pn. "Bezpieczne skrzyżowanie". Głównym celem jest...

Ta historia mogła mieć tragiczny finał. Ochronna barierka uratowała mu życie?

O tym jak niebezpieczna dla ludzkiego życia i zdrowia, może okazać się jazda samochodem pod wpływem alkoholu, boleśnie bo na własnej skórze przekonał się...

Rehabilitacja dla kobiet po mastektomii w starachowickim szpitalu

Starachowicki szpital wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom amazonek w zakresie rehabilitacji. W tym celu przygotowuje kompleksową terapię dedykowaną kobietom po amputacji piersi, która będzie realizowana...

Osłabiona siła rażenia beniaminka. FKS Łazy bez punktów

W mocno osłabionym i przetrzebionym m.in. urazami kluczowych graczy, składzie przystąpili do niedzielnej potyczki w ramach 4. kolejki o mistrzostwo świętokrzyskiej A klasy gr....

To się nazywa doświadczenie! Złoty gol Lipskiego w doliczonym czasie gry

W fantastycznych nastrojach swój ligowy bój kończyli futboliści Gminnego Klubu Sportowego Rudki. Ekipa trenera Janusza Cieślaka, która tydzień wcześniej rozprawiła się z jednym z...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Zaskakująco duża liczba chętnych ubiegała się o stanowisko kierownika Klubu Osiedlowego "Wanacja", jaki działa przy Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej na Osiedlu Południe w Starachowicach. Na wolne...
Informacja, jaka dotarła do służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, postawiła zarówno zawodowych strażaków, jak i policjantów na nogi. W minioną niedzielę (15 września) na...
Kilkanaście godzin temu został zatrzymany mężczyzna, w związku z podejrzeniami o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym. Starachowiccy policjanci prowadzą czynności mające potwierdzić, lub odrzucić...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze