8,5 mln zł dla bezrobotnych

Praca Rozmaitośći

Są pieniądze na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach ogłasza nabór wniosków.
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach w 2019 r. dysponuje kwotą w łącznej wysokości 8.544.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na poszczególne formy wsparcia, tj. między innymi: staże, prace interwencyjne, szkolenia.

Ustalone zostały trzy terminy składania wniosków: od 11 do 15.02 ( 500 tys. zł dla 20 os.), od 6 do 10.05 (250 tys. zł – 10 os.) oraz 5 do 9.08 (250 tys. zł – 10 os.)
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76, sekretariat pok. 210.

Aktualne druki wniosków o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu, o prace interwencyjne, o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz kryteria dotyczące organizacji wyżej wymienionych form wsparcia można uzyskać

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, pokoje nr 103, 105, 107 oraz na stronie internetowej starachowice.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub pod numerami telefonów:

(41) 273–62–30 – staż,

(41) 273-62-44 – prace interwencyjne,

(41) 273–62–33 – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Są również pieniądze na podniesienie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, na realizację projektu: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (V)”.
PUP rozpoczyna rekrutację uczestników projektu i ogłasza nabór wniosków na realizację: staży (osoby z II profilem pomocy) oraz prac interwencyjnych (osoby z II profilem pomocy.)
Wsparciem w projekcie zostaną objęte jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki: są osobami powyżej 29 roku życia, pozostają bez pracy i są zarejestrowane w PUP w Starachowicach jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii osób: osoby po 50 roku życia, tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, osoby z niskimi kwalifikacjami, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie.
Ze względu na konieczność osiągnięcia określonych wskaźników, do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby długotrwale bezrobotne.
Umowy w sprawie odbywania stażu u pracodawcy przez bezrobotnych zawierane będą na okres 6 miesięcy bez możliwości ich aneksowania w zakresie przedłużenia okresu odbywania stażu. Mając na względzie efektywność wydatkowania środków publicznych, oczekujemy, iż po zakończeniu stażu minimalny okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosił 4 miesiące.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76, sekretariat pok. 210, II piętro.

Aktualne druki wniosków, a także kryteria dotyczące organizacji wyżej wymienionych form wsparcia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach oraz na stronie internetowej starachowice.praca.gov.pl. Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie urzędu lub pod numerami telefonów: staże – pokój 103, tel.(41) 273 62 30, (41) 273 62 29, prace interwencyjne – pokój 107, tel. (41) 273 62 44.

2 odpowiedzi na “8,5 mln zł dla bezrobotnych

  1. Urząd Pracy należy zlikwidować lub zwolnić 80% ludzi gdyż bezrobocia w zasadzie nie ma. Więc ten urząd jest zbędny.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.