Postępowanie nakazowe – jedna z szans windykacji sądowej

Jeżeli zawiodą wszelkie możliwości windykacji polubownej i nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów, wówczas sprawę należy skierować do sądu.

Jednym z najwygodniejszych rozwiązań jest postępowanie nakazowe. Jednocześnie również ta forma przekłada się na korzyści dla wierzyciela, którymi są szybkość, niższe opłaty i rozpoznanie podczas posiedzenia niejawnego. Poznajmy zasady przeprowadzenia tego typu postępowania.

Warunki wydania nakazu zapłaty

Ten rodzaj postępowania należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Rozpatrzenie sprawy następuje na pisemny wniosek powoda, który zgłasza w pozwie.

W sytuacji dochodzenia roszczeń pieniężnych albo innych świadczeń rzeczy zamiennych powód musi posiadać odpowiednie dokumenty do ich udowodnienia.

Okoliczności uzasadniające żądanie znajdują swoje potwierdzenie w dołączonym do pozwu:

– dokumencie urzędowym,

– rachunku zaakceptowanym przez dłużnika,

– wezwaniu go do zapłaty oraz pisemnym oświadczeniu o uznaniu długu przez dłużnika,

– żądaniu zapłaty zaakceptowanym przez dłużnika, zwróconym przez bank z powodu braku środków na koncie.

Nakaz zapłaty może być również wydany na podstawie prawidłowo wypełnionego: weksla, czeku, warrantu lub rewersu.

Jeszcze innym sposobem uzyskania nakazu zapłaty jest jego wydanie przez sąd na podstawie załączonej do pozwu umowy, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, czy dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego.

Drogą do uzyskania nakazu zapłaty jest również sytuacja, w której bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Musi on być podpisany przez osobę posiadającą upoważnienie do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych banku, a także posiadać jego pieczęć oraz dowód doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.

Tytuł zabezpieczenia i jego wykonalność

Z chwilą wydania nakazu zapłaty staje się on tytułem zabezpieczenia, który bez nadawania mu klauzuli wykonalności podlega wykonaniu. Zasądzona nakazem kwota wraz z wymagalnymi odsetkami wystarczy do zabezpieczania.

W przypadku, gdy nakaz dotyczy rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy o wysokości równej wartości przedmiotu sporu.

W przypadku wniesienia zarzutów, przewodniczący składu wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie ich powodowi. Jednakże jeżeli zarzuty zostaną wniesione po terminie albo też pozostaną nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczane – sąd je odrzuca. Sytuacja taka ma miejsce również w przypadku zarzutów, których braków pozwany nie usunął w terminie.

Z kolei nakaz zapłaty przeciwko, któremu nie złożono skutecznie zarzutów ma moc prawomocnego wyroku.

Inne tryby dochodzenia należności

Jak przypomina specjalista z portalu https://www.aif.com.pl/windykacja/ „Postępowanie nakazowe to jedna z prostszych, przystępniejszych i najszybszych metod dochodzenia należności. Innym sposobem jest postępowanie uproszczone, które jednak nie zawsze cechuje prostota, jak sugeruje nazewnictwo. Otóż postępowanie uproszczone należy do właściwości sądów rejonowych i rozpatrywane w nim są sprawy:

– o roszczenia wynikające z umów, o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 20.000 złotych.

– o zapłatę czynszu wynajmu lokali mieszkalnych oraz innych opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Bez znaczenia jest w tym przypadku wartość przedmiotu sporu. Przy czym w tym trybie dochodzenia należności istnieje wymóg składania pism procesowych na urzędowych formularzach”.

Poruszanie się po meandrach prawa wymaga wielkiej wprawy i doświadczenia. Bazując na fachowej prawniczej pomocy uda się przejść przez cały proces szybko i z satysfakcjonującym wynikiem, a problemy z odzyskaniem należności przestaną spędzać nam sen z powiek.

Poprzedni artykułJest nowy patron biblioteki!
Następny artykułHuk nie do wytrzymania

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Trzy lata temu pożary szalały na składowisku odpadów koło Starachowic. Dziś podobny dramat przeżywają mieszkańcy powiatu koneckiego. Zobacz relację reportera naszego wydawnictwa z miejsca dramatycznej akcji strażackiej.  21 lipca (niedziela), od godziny 4 w akcji gaszenia uczestniczy 68 strażaków i...
Po raz drugi w historii, plac rekreacyjny obok krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach zamienił się w miejsce, gdzie niemal na każdym kroku można było spotkać fanów muzyki dance oraz disco. Starachowicka Gala Disco Polo okazała się strzałem...

Czy segregacja ma sens?

Przynajmniej trzy pojemniki na śmieci, różnokolorowe worki, skrupulatny podział odpadów zanim trafią na wysypisko. Wszystko dla naszego środowiska. Tylko jaki to ma sens, skoro już pod domem misterna robota idzie na marne i zbierany przez nas plastik, szkło czy...

Integracja przy grillu

Członkowie Stowarzyszenia "Niepełnosprawni plus" w Starachowicach spotkali się na dorocznym grillowaniu. Integracja przy kiełbasce odbywa się przy siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Majówka.  

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze