Zbycie nieruchomości a podatek

flash Starachowice

Zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat od czasu jej nabycia powoduje liczne pytania i wątpliwości dotyczące zapłaty podatku. Służby Urzędu Skarbowego wyjaśniają zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Od stycznia są zmiany.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 proc. dochodu. Nowelizacja przepisów wprowadziła bardzo korzystne zmiany dla podatników, które odnoszą się do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2019 r.

Nieruchomość w spadku

W przypadku zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony jest od daty nabycia przez spadkodawcę.

Do tej pory pięcioletni okres trzeba było liczyć od daty śmierci spadkodawcy.

Zmiany dla wdowców i rozwodników

Osoby te mogą sprzedać nieruchomość bez podatku dochodowego po upływie 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego. Dotychczas 5 lat trzeba było liczyć od dnia śmierci współmałżonka lub podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

Do kosztów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które nabyte były w drodze spadku, zalicza się również udokumentowane koszty nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe.

Podatnik może uwzględnić ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Do tej pory warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego było przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków na realizację własnych celów mieszkaniowych w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości. Obecnie okres ten wynosi 3 lata.

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe można zaliczyć również wydatki na przebudowę, remont lokalu, poniesione przed uzyskaniem prawa własności pod warunkiem jego nabycia przed upływem 3-letniego terminu. Samo poniesienie wydatku oraz deklaracja, że osoba realizuje swój cel mieszkaniowy nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Zwolnienie z podatku zbycia udziału nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Do końca 2018 r. zwolnione z podatku były przychody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Od 2019 r. zwolnieniem tym objęto także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy to odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z transakcją sprzedaży utraciły charakter rolny.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.