Wspólnie możemy jeszcze wiele zmienić

filmy flash Starachowice

Do końca lutego starachowiczanie mogą zgłaszać propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych oraz Starachowickich Podwórek. Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach wymienionych programów społecznych w budżecie gminy na rok 2019 zabezpieczono kwotę 375 000 złotych.

  • Na początku ubiegłej kadencji zapowiedziałem wprowadzenie dwóch programów skierowanych do mieszkańców, w ramach których możemy wspólnie wykonywać mikroinwestycje – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. – Program Starachowickie Podwórka skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych z terenu naszego miasta i ma na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków wspólnot. 75 procent wartości inwestycji pokrywa Gmina Starachowice a 25 procent wnioskodawca. Tym mieszkańcom, którzy już korzystali z wymienionych programów dziękuję a pozostałych zachęcam do współdecydowania o tym – jak zmienia się wasze najbliższe otoczenie.

Gmina Starachowice w 2019 roku po raz piąty realizuje Program Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji PIL wnioski można składać końca lutego. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2019 r. na ten cel to 200 tysięcy złotych.
W latach 2015 – 2018 w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych, jak informuje prezydent, zrealizowano łącznie 62 inwestycje o łącznej wartości 958 777 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice to około 719 082 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Wnioskodawców to około 239 694 zł.
Udział w programie Inicjatyw Lokalnych jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Starachowic. Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych Gminy. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić: jako wkład własny 25% szacunkowego kosztu inwestycji, pozostałe 75% kosztów zadania -pokryje Gmina.

W 2017 r. zrealizowano;

inwestycje związaną z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach,  wykonano oświetlenie w ulicy dojazdowej do ul. Smugowej,  zakupiono wyposażenie dla starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR), sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy,

W 2018 r. zrealizowano kolejne przedsięwzięcia związane z doposażaniem szkół i przedszkoli w niezbędny sprzęt multimedialny niezbędny do edukacji, uzupełniono wyposażenie w jednostkach oświatowych, w tym między innymi: zmywarki, patelnie, piec konwekcyjno-parowy, szafki ubraniowe, ławki, krzesełka, a także zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.

W ubiegłym roku również wybudowano oświetlenie uliczki dojazdowej przy ul Żytniej, ogrodzono ogródki działkowe, a także wybudowano i wyposażono ogólnodostępną strzelnicę Łuczniczą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

Zgodnie z regulaminem PIL-u, inwestycje muszą być realizowane na terenie i w obiektach należących do Gminy Starachowice.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do: Prezydenta Miasta Starachowice Urząd Miejski w Starachowicach 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45.

Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące między innymi: sposobu reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego, nazwę i cel zadania publicznego, termin i miejsce realizacji zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, informację o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł, a także kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Gmina udzieli wsparcia Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków. Wniosek możliwy jest do pobrania na stronie: www.starachowice.eu
lub w Urzędzie Miejski w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim, pokój nr 113 nr tel: 41 273-82-74 lub wchodząc na stronę www.starachowice.eu

Starachowickie podwórka

Gmina Starachowice, po raz czwarty, realizuje program STARACHOWICKIE PODWÓRKA. -W latach 2016 – 2018 w ramach programu Starachowickie Podwórka zrealizowano łącznie 21 inwestycji o wartości ponad 757 000 zł – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. – Termin składania wniosków do tegorocznej edycji mija 28 lutego. W tegorocznym budżecie na realizację programu zabezpieczono kwotę 175 000 zł.

Celem Programu Starachowickie Podwórka jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie poprawy standardu życia mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Udział w programie mogą brać wspólnoty mieszkaniowe działające na terenach gminnych.

Udział Miasta Starachowice we współfinansowaniu projektu nie może przekroczyć 75% wartości ustalonej wspólnie przez Wnioskodawcę i Gminę Starachowice, w oparciu o przedłożony przez Wnioskodawcę kosztorys, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota współfinansowania nie może być wyższa niż 35.000 zł brutto.

Projekt nie może być dzielony na części celem uzyskania wyższego współfinansowania Projektu udzielonego przez Gminę Starachowice. O kolejne współfinansowanie Projektu realizowanego na danej nieruchomości można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty rozliczenia poprzedniego Projektu.

Zainteresowane udziałem w projekcie Wspólnoty składają wniosek (do pobrania na stronie internetowej www.starachowice.eu lub osobiście w Urzędzie Miejskim) oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia.

W ciągu trzech minionych edycji starachowickie wspólnoty we współpracy z gminą zrealizowały 21 projektów były to; przebudowa i remonty chodników, wykonanie nowych miejsc postojowych, budowa zieleńcy, modernizacja i remonty dróg wewnętrznych.

W 2018 r. zrealizowano 9 inwestycji o łącznej wartości 341 205 zł.

„Modernizacja chodnika przy ul. Harcerskiej 10”, koszt – 40 326 zł

„Budowa zatok parkingowych przy drodze dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 7” , koszt blisko 30 000 zł

„Utwardzenie działki budowlanej kostką brukową przy ul. Staszica 1”, koszt – 15 424 zł

„Utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 19 z odprowadzeniem wód deszczowych”, koszt – 44 585 zł

„Modernizacja chodnika oraz utwardzenie powierzchni gruntu przed budynkiem Majówka 13”, koszt – 45 437 zł

„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z aranżacją zieleni miejskiej przy ulicy Al. Niepodległości 70”, koszt – 12 662 zł

„Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy ulicy Zakładowej 9” , koszt – 64 400 zł.

„Modernizacja chodnika wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Śląskiej 2B”, koszt – 62 290 zł.

Informacji na temat programu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska tel; 41 273 – 83-41.

źródło: UM STARACHOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.