Za darmo do prawnika

flash Starachowice

Od 1 stycznia 2018 r. Powiat Starachowicki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców w czterech punktach. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, przy ul. Borkowskiego 4 (pokój 124), a dwa pozostałe w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45 (pokój 16). Poniżej prezentujemy zasady udzielania pomocy i harmonogram dyżurów radców prawnych i adwokatów.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2030) powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) jest świadczona dla:

 • osób fizycznych, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji lub zaświadczenia,)
 • osób które posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (należy przedłożyć oryginał karty),

 • kombatantów, weteranów i osób represjonowanych (należy przedłożyć ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego),

 • osób które nie ukończyły 26 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości ),

 • osób które ukończyły 65 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości),

 • kobiet w ciąży, poza kolejnością (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę),

 • osób które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego otrzymają pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia, że są uprawnione do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym lub,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

 • Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

  Pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia, działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

  Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

  Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)

  • nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

  PUNKT NR 3 i 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE (POKÓJ 16)– PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE

  • porad udzielają adwokaci.

  Urząd Miejski w Starachowicach
  Poniedziałek
  7.30 – 11.30 – Radca prawny – Sylwia Lisowska
  11.30 – 15.30 – Adwokat – Marzena Krawczyk
  Wtorek
  7.30 – 11.30 – radca prawny – Michał Jędrzejczyk
  11.30 – 15.30 – Adwokat – Marta Szeląg
  Środa
  7.30-11.30 – Radca prawny – Grzegorz Partyka
  11.30 – 15.30 – adwokat – Hubert Michalski
  Czwartek
  7.30 – 11.30 – Radca prawny – Mariusz Grzesiak
  11.30 – 15. 30 – Adwokat – Monika Wieczorek
  Piątek
  7.30 – 11.30 – Radca prawny – Arkadiusz Zapała
  11.30 – 15.30 – Adwokat – Adam Chojnacki

  Starostwo Powiatowe w Starachowicach
  poniedziałek – piątek
  11.00-15.00 – Adwokat Jakub Wierus/Adwokat Paweł Wiatrowski
  15.30 – 19.30 – adwokat Jakub Wierus/Adwokat Paweł Wiatrowski

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.