Starachowiczanie w Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej

flash Starachowice

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, powołanej zarządzeniem wojewody. Rada Konsultacyjna liczy siedmioro członków (Edward Dudek i Paweł Perchel ze Starachowic, Marian Lasek z Chybic, oraz Waldemar Bartosz, Helena Obara, Władysław Rutkiewicz, Jerzy Stopa). Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Rada ma również podejmować inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycji antykomunistycznej oraz dokonywać analiz sytuacji życiowej działaczy opozycji i osób represjonowanych i przedkładać Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderaty w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

Źródło:

http://www.kielce.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.