Co do rewitalizacji?

flash Starachowice

Wtorkowe spotkanie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach potwierdziło znikome zainteresowanie ze strony mieszkańców sprawami rewitalizacji oraz poprawą sytuacji w obszarach zdegradowanych. A szkoda, bo takich w mieście nie brakuje.

Osiedle Wzgórze, Os. Stadion, Os. Majówka to zamieszkałe tereny Starachowic przewidziane do rewitalizacji. Wśród niezamieszkałych służby miejskie wskazują na: Pasternik, Park Miejski wraz z najbliższym otoczeniem oraz zbiornik Lubianka.

Obszary proponowane do rewitalizacji plus Bugaj, Piachy oraz Zakłady Dolne (Os. Trzech Krzyż, Wierzbowa) to z kolei obszary zdegradowane, które wymagają szczególnej poprawy.

Sprawy związane z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji oraz zdegradowanych części miasta były konsultowane z mieszkańcami podczas spotkania w ub. wtorek, 24 maja w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Obecnym spotkania został przedstawiony projekt uchwały wraz z załącznikami dotyczący tej kwestii.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który pozwoli na pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację miasta w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

– To co robimy, to pierwszy etap zmierzający do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji – mówi Aneta Nasternak-Kmieć, pełnomocnik prezydenta ds rewitalizacji. – Konsultacje podczas których zbieramy uwagi i wnioski mieszkańców, potrwają do 31 maja. Na tej podstawie zostanie sporządzony raport, który zostanie przedłożony panu prezydentowi a potem radnym w drodze uchwały.

Zasadniczy wniosek, jaki padł od mieszkańców podczas spotkania był taki, czy nie można ująć całego obszaru miasta jako zdegradowanego. Jak mówi A. Nasterka-Kmieć, ze względu na specyfikę miasta, nie miałoby to sensu, bo trudno jest porównać np. Osiedle Wzgórze do Osiedla Południe.

– To dopiero początek prac dotyczących rewitalizacji. Frekwencja podczas spotkania była niska. Trzeb wszelkim możliwymi sposobami zachęcać mieszkańców do udziału w konsultacjach, bo tylko tak można poprawić sytuację na danym terenie, by mógł on jak najlepiej służyć społeczności lokalnej.

Dodaj komentarz