Wodomierz do legalizacji czy nie?

flash Starachowice

Naszego czytelnika nurtowała kwestia legalizacji liczników na wodę zamontowanych w mieszkaniach. Zdania zarządców są na ten temat podzielone. Opinie prawną wyraził radca z Biura Analiz Sejmowych, do którego o zajęcie stanowiska zwrócił się poseł Krzysztof Lipiec.

Kwestia dotycząca obowiązku legalizacji wodomierzy nurtowała naszego Czytelnika od lat. Zastanawiał się dlaczego mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych „zmuszani” są co 5 lat do wymiany liczników na wodę a co za tym idzie ponoszenia kosztów.

– Niektórzy zużywają bardzo mało wody. Na licznik nabite jest zaledwie kilkadziesiąt metrów sześciennych wody a już trzeba je wymieniać. To bez sensu. Zawsze mnie to nurtowało. Śledząc zapisy ustawy w tym zakresie uważam, że obowiązek legalizacji dotyczy wodomierzy głównych, które służą do rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy wspólnotą a firmą, która dostarcza wodę. Wspólnota mieszkaniowa, tym bardziej zarządca nie dostarcza dóbr (zimna woda). Ona tylko je rozlicza. Rozliczenie kosztów z tytułu zużytej wody w ramach wspólnoty mieszkaniowej nie jest dostarczeniem dóbr, czyli obrotem publicznym. Wodomierz lokalowy jest podzielnikiem kosztów wspólnoty a nie przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy, czy podstawą rozliczeń dostarczanej wody. O sposobie rozliczeń powinna decydować uchwała wspólnoty mieszkaniowej – uważa Czytelnik.

Podobnego zdaniem  jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej w Starachowicach.

– Obowiązek wymiany co 5 lat dotyczy wodomierza głównego, który służy do rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowym a odbiorcą, jakim jest wspólnota mieszkaniowa czy budynek wielorodzinny w zasobach spółdzielczych – uważa. – Wodomierze lokalowe w mieszkaniach są podlicznikami. One stanowią własność właściciela, ale zarządcy różnie do tego podchodzą. Podliczniki nie podlegają ustawie dotyczącej legalizacji. Te kwestie reguluje wspólnota mieszkaniowa wewnętrznymi aktami prawa. Zmieniając zapisy uchwały wspólnoty można zmienić, co ile będą wymieniane wodomierze. By pomiar był jak najbardziej dokładny warto legalizacji dokonać w jednym czasie, we wszystkich lokalach, używając takich samych wodomierzy. Bo są one różne klasy i mogą być różnice w pomiarze. Ważna jest nie tylko jakość, ale także sposób montażu wodomierzy. Stąd powstaje woda niezbilansowana, która była, jest i będzie. Kosztami z tytułu wody niezbilansowanej obciąża się wszystkich mieszkańców, chyba, że ktoś w ramach wspólnoty nie ma opomiarowania, wówczas ponosi koszty wody niezbilansowanej – podsumowuje zarządca.

Odmiennego zdania jest Marek Skiba, prezes Zarządu Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Moim zdaniem, z punktu widzenia obywatela, wodomierz, niezależnie czy służy do rozliczeń pomiędzy mieszkańcami czy też pomiędzy mieszkańcami a dostawcą podlega tym samym zapisom i powinien być legalizowany, co pięć lat. Legalizacja służy temu, by urządzenie było sprawne a pomiar nie budził wątpliwości. Niezależnie o zużycia, wodomierz, również lokalowy, cały czas pracuje, przepływa przez niego woda. Po pewnym okresie traci właściwości, zużywa się, obrasta kamieniem. Jeśli nadal ma służyć miarodajnie, to powinien spełniać wymogi ustawowe, czyli być zalegalizowany. W każdym innym przypadku, wyniki pomiaru mogą zostać podważone – uważa M. Skiba.

Czytelnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii legalizacji wodomierzy w lokalach wspólnot mieszkaniowych do posła K. Lipca. Parlamentarzysta wystąpił o opinię prawną. Odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania udzielił Piotr Krawczyk z Biura Analiz Sejmowych.

1. Czy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym jest zobowiązany zapewnić okresową legalizację wodomierza służącego do rozliczeń wody w lokalu?

– Jeśli lokale mieszczące się w budynku wielolokalowym zaopatrywane są w wodę na podstawie jednej umowy zawartej przez wspólnotę mieszkaniową z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, to właściciele lokali nie mają obowiązku legalizowania wodomierzy. Jeśli każdy lokal zaopatrywany jest w wodę na podstawie odrębnej umowy, to ich właściciele mogą być zobowiązani do legalizacji wodomierzy.

2. Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę w sprawie nieprzeprowadzania okresowej legalizacji wodomierza służącego do rozliczeń zużytej wody w lokalu mieszkalnym?

– Jeśli lokale mieszczące się w budynku wielolokalowym zaopatrywane są w wodę na podstawie jednej umowy zawartej przez wspólnotę mieszkaniową z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, to wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o nielegalizowaniu wodomierzy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.