Ruszył program „Zielone podwórka”

flash Starachowice

„Zielone podwórka” obok Programu Inicjatyw Lokalnych dają szansę Wspólnotom Mieszkaniowym na realizację inwestycji przy udziale finansowym gminy.

Program „Zielone podwórka” to inicjatywa gminy Starachowice będąca odpowiedzią na PIL, który daje możliwość ubiegania się dofinansowanie od gminy poszczególnym mieszkańcom a nie wspólnotom. Program zakłada współpracę gminy Starachowice ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przy realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ma on na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców.

Programem mogą zostać objęte nieruchomości stanowiące własność gminy Starachowice przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

W ramach „Zielonych podwórek”, miasto może współfinansować projekty obejmujące budowę, remont ciągów pieszych, zieleńców i placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń małej architektury, a także tworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, placów utwardzonych oraz dojść i dojazdów, na terenach komunalnych przy budynkach mieszkalnych na terenie gminy Starachowice, z wyłączeniem urządzania i wyposażania miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci.

Udział Miasta Starachowice we współfinansowaniu projektu nie może przekroczyć 75 proc. wartości danego zadania, przy czym maksymalna kwota współfinansowania nie może być wyższa niż 35 tys. zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 31 marca br.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.