Nieodpłatna pomoc prawna

flash Starachowice

Od nowego roku na terenie powiatu starachowickiego zostały uruchomione cztery punkty, gdzie bezpłatnie udzielana jest mieszkańcom pomoc prawna.

Dla kogo pomoc?

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom fizycznym, które korzystają z pomocy społecznej, posiadają Kartę Dużej Rodziny. Obejmuje ona również kombatantów, weteranów i osoby represjonowane, osoby, które nie ukończyły 26 lat a ukończyły 65 lat oraz osoby, które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego.

Co obejmuje?

– Pomoc ta polega na informowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego – mówi Marlena Mech, sekretarz Starostwa Powiatowego w Starachowicach. – W ramach tych usług osoby mogą liczyć na udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadmionistracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Na terenie powiatu starachowickiego są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt nr 1 i 2 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 w Starachowicach, pok. 124 (I piętro), pn. – pt. w godz. 7.30-11.30, 12.00-16.00.

Punkt nr 3 i 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pon. – pt. w godz. 11.00-15.00, 15.30-19.30.

Pomoc świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

 

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.