Budżet Obywatelski 2016 w Starachowicach

flash Starachowice

Gmina Starachowice w roku 2016 po raz kolejny będzie realizować Budżet Obywatelski. Do rozdysponowania jest kwota milion 200 tys. zł. Głosowanie odbywać się będzie w czterech okręgach na terenie miasta Starachowice.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Projekt może dotyczyć wyłącznie tego okręgu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający. Propozycję projektu, składa się na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego. Do formularza zgłoszenia inwestycji wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 16 rok życia, i są zameldowani w okręgu w którym przewiduje się realizację projektu. Wypełniony formularz wraz z listą poparcia składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miejskim Starachowice ul. Radomska 45, przesyła pocztą poleconą lub wysyła w wersji elektronicznej na adres: budzet.obywatelski@um.starachowice.pl. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.

Miejsce i termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego – Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, termin od 1 do 30 czerwca. Weryfikacja zgłoszonych projektów prowadzona będzie do 31 lipca. W miesiącach od sierpnia do września prowadzona będzie kampania informacyjna. Głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędzie się jesienią br.

– Maksymalny koszt zgłaszanego projektu to 200 tysięcy złotych. – informuje Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek – Ograniczenie kwotowe wprowadziliśmy po to, aby dać szansę realizacji także mniejszym projektom. Po tych zmianach w każdym z okręgów realizowane będą przynajmniej dwa projekty. Obecnie realizujemy cztery projekty wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku ubiegłym. Zakończyliśmy procedury przetargowe, w sierpniu planujemy oddać do użytku plac rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy przy ul. Zakładowej, wybrany został wykonawca tej inwestycji. Kolejne inwestycje wybrane przez mieszkańców to budowa monitoringu przy ul. Granicznej, przebudowa ul. Dwernickiego oraz budowa ul. Wojska Polskiego pomiędzy blokami. Zachęcam Państwa, aby również i teraz wszyscy włączyli się w procedurę tworzenia projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego Starachowice.

Weryfikacja projektów prowadzona jest pod względem: formalnym, prawnym i kosztowym.

Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawiane są Radzie Miejskiej w Starachowicach oraz poddawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta.

Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego projektu oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

Przypomnijmy w ubiegłym roku starachowiczanie po raz pierwszy uczestniczyli w realizacji projektu pn. Budżet Obywatelski. W przedsięwzięcie zaangażowało się wielu mieszkańców. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło ponad 80 projektów. Zgłaszane propozycje dotyczyły inwestycji drogowych, budowy nowych lub remontów już istniejących dróg i chodników. Autorzy kolejnych wnioskowali o uruchomienie dodatkowych punktów monitoringu wizyjnego. Kilkanaście projektów przewidywało budowę siłowni na powietrzu, ścieżek zdrowia, skwerów z ławkami i placami zabaw.

Podczas głosowania mieszkańcy wybrali w swoich okręgach projekty, które ich zdaniem wymagają pilnej realizacji. W Okręgu nr 1 zwyciężył projekt budowy placu zabaw oraz rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W Okręgu nr 2 największą liczbę głosów uzyskał projekt pn: „Bezpieczne osiedle – monitoring, zakładający montaż kamer monitoringu miejskiego przy ul. Granicznej, Kopalnianej oraz Złotej. Natomiast w Okręgu nr 3 mieszkańcy głosowali za wykonaniem remontu ul. Wojska Polskiego pomiędzy wieżowcami wraz z odwodnieniem. O remont ulicy Józefa Dwernickiego wnioskowali natomiast mieszkańcy Okręgu nr 4. Obecnie inwestycje te są przygotowywane do realizacji pod względem projektowym bądź rozstrzygane są procedury przetargowe. Niebawem rozpoczną się fizyczne prace w terenie przy realizacji wymienionych projektów obywatelskich.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.starachowice.eu w zakładce Budżet Obywatelski.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.