Masz problem prawny? Możesz skorzystać z bezpłatnej porady prawnika!

Informacje Starachowice

Prawo pracy, własna działalność gospodarcza, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne,
sprawy rodzinne, prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w takim zakresie udzielane są darmowe porady prawne w Urzędzie Miejskim w Starachowicach
Z darmowych porad mogą skorzystać:
– osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji lub zaświadczenia,)
– osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (należy przedłożyć oryginał karty),
– kombatanci, weterani i osoby represjonowane (należy przedłożyć ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego),
– osoby które nie ukończyły 26 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości ),
– osoby które ukończyły 65 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości),
– kobiety w ciąży, poza kolejnością (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę),
– osoby które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego otrzymają pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia, że są uprawnione do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Pomoc prawna polega na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub, udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.
Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
– PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)
– PUNKT NR 3 i 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE – PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE – porad udzielają adwokaci.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.