Co w muzeum poza kulturą?

Starachowice

Czy starachowickie muzeum robi coś jeszcze poza działalnością kulturalną? – co jakiś czas padają takie pytania ze strony mieszkańców. Okazuje się, że pracy jest nie do przerobienia.
Jarmark u Starzecha, Blues pod Piecem, Piknik Archeologiczny Żelazne korzenie czy też Festyn Historyczny Od Prasłowian do Polaków, to cykliczne imprezy, które na trwałe wrosły w pejzaż kulturalny naszego miasta. Ich organizatorem jest Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Większość mieszkańców właśnie z licznymi imprezami kulturalnymi utożsamia działalność tej placówki. Czy wyczerpują one jednak całość działań muzealników? Czym różni się Muzeum od Domu lub Centrum Kultury?

  • Pola aktywności muzeów są liczne i określone w przepisach ustawy o Muzeach, ustawy o Ochronie Zabytków, ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej. Ważny jest również Statut Muzeum nadany przez Organizatora, w naszym przypadku Powiat Starachowicki. Z przepisów tych wynika, że podstawową działalnością muzeów jest ochrona powierzonego dziedzictwa kultury, gromadzenie obiektów należących do tego dziedzictwa ale również jego naukowe opracowanie i udostępnianie dla zwiedzających.- mówi Paweł Kołodziejski, dyrektor Ekomuzeum w Starachowicach.

12 lutego 1966 r., wojewódzki konserwator zabytków uznając wartość starachowickiego zespołu zakładu wielkopiecowego jako zabytku techniki – wpisał go do rejestru zabytków Województwa Kieleckiego pod numerem 153. Pomimo , iż cenny zespół przemysłowy z pozostałościami pierwotnego założenia, z najstarszym w Europie wielkim piecem opalanym koksem, z urządzeniami hydrotechnicznymi oraz urządzeniami ciągu technologicznego – uzyskał ochronę prawną, nie przełożyło się to na szczególną dbałość o niego. Przełomowy jest 2001 rok, kiedy decyzją Rady Powiatu Starachowickiego utworzono Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Patron Muzeum profesor Jan Pazdur był głównym orędownikiem jego powstania.

  • Oczywiście najbardziej widocznymi na zewnątrz przejawami działalności muzeów są imprezy kulturalne, które nazywamy zdarzeniami muzealnymi. Pod tą nazwą kryją się zarówno koncerty, wystawy, spotkania autorskie, konferencje, debaty itd. Jest to bardzo ważna część działalności muzeów, które na naszych oczach zmieniają swoje oblicze. Kiedyś były to tylko zbiory, czy kolekcje, które prezentowano zwiedzającym, a zatem ochrona i gromadzenie było najważniejsze. Muzea końca XX i początku XXI wieku stają się już otwartymi, prężnymi instytucjami kultury. Stają się platformą wymiany myśli i poglądów. Miejscami, w których społeczność definiuje własną tożsamość. Nie oznacza to oczywiście, że dzisiejsze muzea nie mają „tradycyjnych obowiązków” jak gromadzenie zbiorów, ich opracowywania, konserwowania czy prowadzenia działalności popularyzatorskiej. Bardzo ważnym polem aktywności muzeum jest edukacja, dzięki której placówka realizuje w pełni swoją misję. Zabytek, w naszym przypadku to XIX wieczny Zakład Wielkopiecowy, staje się kanwą wokół której budowana jest oferta kulturalna – dodaje Paweł Kołodziejski.

Dla starachowiczan działalność Muzeum jest najbardziej widoczna na polu kultury i edukacji. Mamy tego świadomość – dodaje Wioletta Sobieraj, zastępca dyrektora. Ciężko wymagać aby zwiedzający interesował się metodami gromadzenia, opracowania czy przechowywania zbiorów Muzeum. Nie jest widowiskowe przedstawianie np. dokumentacji organizacyjno-ochronnej Muzeum. Jest to nasza codzienna praca uregulowana przepisami. Muzeum posiada w swoich zbiorach 1338 muzealiów w Inwentarzu głównym. Wszystkie te muzealia stanowią dobro narodowe. Dodatkowo w materiałach pomocniczych mamy 3069 obiektów. Miernikiem naszej pracy merytorycznej jest fakt, że mamy w stu procentach opracowane karty katalogu naukowego w elektronicznym systemie katalogowania zbiorów muzealnych MUSNET. Opracowanie karty katalogu to praca naukowa każdego muzealnika.

Procedury związane z nabywaniem obiektów do zbiorów muzealnych są ściśle określone. Zdarzają się przypadki kiedy odmawiamy przyjęcia jakiegoś przedmiotu, który nie spełnia wymogów. Przekazywanie zabytków do zbiorów Muzeum dokumentuje się każdorazowo protokołem przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli obu stron. Działania te są konieczne, aby jak najskuteczniej chronić zabytki. Muzeum chętnie przyjmie dokumenty i pamiątki związane z e Starachowicami w

 

1 Komentarz dla “Co w muzeum poza kulturą?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.