Karta parkingowa ułatwia życie

flash Starachowice

Osoba, która ma znacznie ograniczoną możliwość poruszania się może starać się Kartę Parkingową. Nie przysługuje ona jednak każdej osobie niepełnosprawnej – ma ułatwić dojazd do pracy czy sklepu, zapobiegać społecznemu wykluczeniu. Jak warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać?

Kiedy człowiek jest młody, zdrowy i sprawny nie myśli o ograniczeniach spowodowanych chorobą czy podeszłym wiekiem. Upływające dni i lata sprawiają, że niektórzy stają się niewolnikami własnego ciała a co za tym idzie czterech ścian, w których mieszkają. Proste czynności zaczynają urastać do rangi problemu a wyjście z domu stanowi wyczyn niczym wyprawa na K2. Jeśli obok jest ktoś bliski, na kogo można liczyć, schorowana i bezradna osoba jakoś sobie radzi. Gorzej, gdy wokół nie ma pomocnej dłoni, która zrobi sprawunki, opłaci rachunki itp.

Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Państwo stwarza możliwości, ale nie wszyscy mają ich świadomość. Co więcej zdobycie uprawnień do ich korzystania stanowi dla niektórych drogę przez mękę. Przykładem jest uzyskanie Karty Parkingowej, która uprawnia do parkowania na tzw. kopercie lub zatrzymywania się w miejscu niedozwolonym. Jak ją uzyskać?

Do 30 czerwca 2014 roku Karty były wydawane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. Za sprawą zmiany przepisów, uprawniania w zakresie wydawania Kart zostały scedowane od 1 lipca 2014 roku na przewodniczącym Powiatowego Zespołu ds Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. Wówczas nastąpiło szereg zmian w zasadach i trybie przyznawania Kart.

  • O wydanie Karty może się starać osoba, która ma znacznie ograniczoną możliwość poruszania się – informuje Jadwiga Dróżdż, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. – Aby stwierdzić, że dana osoba jest niepełnosprawna i ma znacznie ograniczoną możliwość poruszania się, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 r. ż.) lub stopniu niepełnosprawności. Wnioski o wydanie orzeczenia dostępne są w naszym Zespole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Do wniosku należy załączyć niezbędną dokumentację medyczną, która stanowi podstawę oceny stanu zdrowia pacjenta. W interesie osoby składającej jest to by dokumentacja była jak najpełniejsza.

Po weryfikacji formalnej i medycznej, wniosek jest kierowany na posiedzenie składu orzekającego tzw. komisję, o terminie której osoba jest informowana przynajmniej na siedem dni przed. W skład komisji wchodzi przewodniczący – lekarz o odpowiedniej specjalizacji oraz członek Zespołu (doradca zawodowy, psycholog, pedagog). Oni dokonują oceny dokumentacji i na jej podstawie wydają orzeczenie, które jest decyzją administracyjną.

Obecność osoby, która stara się o orzeczenia jest obowiązkowa na posiedzeniu komisji. Wyjątek stanowią osoby czasowo niezdolne do udziału w postępowaniu (wtedy jest ono zawieszone) lub z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. Wówczas orzeczenie może być wydane zaocznie, bez udziału osoby zainteresowanej.

  • Samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z ubieganiem się o Kartę Parkingową – zaznacza J. Dróżdż. – Karta daje odpowiednie uprawnienia i jest przyznawana na konkretną osobę, by ułatwić jej dojazd do pracy, sklepu, umożliwić aktywność społeczną w środowisku, w którym mieszka, słowem, by zapobiegać tzw. wykluczeniu społecznemu.
  • Oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w decyzji znajdują się wskazania do czego uprawnia orzeczenie. By starać się o Kartę Parkingową musi zostać wskazana przesłanka o spełnieniu przez osobę niepełnosprawną zapisów określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny choroby związanej z narządem wzroku, upośledzenia narządu ruchu lub choroby neurologicznej – podkreśla przewodnicząca Zespołu.

Podobnie jak w przypadku starania się o orzeczenie, wniosek o wydanie Karty składamy w Powiatowym Zespole ds Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.

  • Żeby uzyskać Kartę trzeba również osobiście stawić się do Zespołu, wnieść opłatę w wysokości 21 zł (za wydanie karty) plus załączyć zdjęcie. Odstępstwo od obecności obowiązkowej stanowią osoby ubezwłasnowolnione lub leżące (w przypadku których orzeczenie zostało wydane zaocznie). Obecność obowiązkowa wynika z konieczności złożenia podpisu w obecności pracownika, tak jak w przypadku wydania dowodu osobistego. Mamy świadomość tych utrudnień, ale jeśli ktoś nie wychodzi z domu ze względu na swoje dysfunkcje, po co mu Karta? W takich przypadkach zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona służyć członkom rodziny a nie osobie, która faktycznie tego potrzebuje – tłumaczy J. Dróżdż.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.