Zatrudniasz pomocników? Koniecznie przeczytaj o nowych przepisach!

Bodzentyn Brody Mirzec Nowa Słupia Pawłów Rozmaitośći Wąchock

Rolniku! Zatrudniasz osoby pomagające przy zbiorze owoców, warzyw lub innych prac rolniczych? Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach, które zaczęły obowiązywać!

Od 18 maja br. obowiązują nowe przepisy. Rolnicy mają obowiązek zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

  • Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz w Placówkach Terenowych KRUS – informuje Agnieszka Buras, kierownik starachowickiej placówki KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania (obecnie tj. 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu), w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

  • Ważną informacją jest, że przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika, a rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS! – zaznacza A. Buras.

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy z rolnikiem. Składka w wys. 42,00 zł miesięcznie, może być dzielona proporcjonalnie do dni podlegania ubezpieczeniu.

  • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach. Składka w wys. 142,00 zł miesięcznie jest niepodzielna bez względu na ilość dni podlegania ubezpieczeniu – zaznacza.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Pomoc przy zbiorach obejmuje: zbieranie, owoców, warzyw, ziół lub roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców, warzyw, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Kto może być pomocnikiem rolnika?
Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach
Pomocnikiem może być:
– obywatel Polski,
– cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.