Nasze rezerwaty przyrody

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się kilkadziesiąt rezerwatów przyrody. Gdzie są najbliższe, co warto w nich zobaczyć.
Rezerwat przyrody to obszarowa forma ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie. Przedmiotem ochrony w rezerwacie może być całość przyrody lub szczególne jej składniki, w tym fauna, flora, biota grzybów oraz twory przyrody nieożywionej. Cały obszar rezerwatu albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej.

Powiat starachowicki i część kieleckiego
Rezerwat „Góra Jeleniowska”
Pow. 15,56 ha, utworzony w 1997 r. Miejscowość Jeleniów, gm. Nowa Słupia. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: Trzcianka PKS – Kobyla Góra – Paprocice – Góra Jeleniowska (6 km) – Szczytniak – Truskolaska – Gołoszyce PKS. Cel ochrony: Zachowanie wychodni górnokambryjskich gruboławicowych piaskowców kwarcytowych w formie ostańcowych skałek, rozwalisk skalnych, terasów krioplancyjnych z rumowiskami skalnymi typu gołoborzy oraz naturalnego zbiorowiska Dentario Glandulosae Fagetum.
Na Górze Jeleniowskiej obok pozostałości gołoborzy występują pojedyncze skałki, niektóre dochodzące wysokością do 5 metrów.

Rezerwat „Rosochacz”
Pow. 30,44 ha, utworzony w 1997 r. Miejscowość Lubienia, gm. Brody. Cel ochrony: zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnych, wielogatunkowych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.
Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna o długości 2 km. Wzdłuż trasy umieszczonych jest 29 stanowisk edukacyjnych w postaci tablic z opisem roślin chronionych lub zagrożonych wyginięciem. Gatunkiem dominującym jest olsza i sosna.

Rezerwat „Wąwóz w skałach”
Pow. 3,18 ha, utworzony w 1994 r. Miejscowość Skały, gm.: Nowa Słupia, Waśniów. Dojście znakowanym szlakiem koloru niebieskiego: Nowa Słupia PKS – Stara Słupia – Grzegorzowice – Skała (8 km) – Pokrzywianka Dolna – Włochy – Kałków Godów PKS (17 km). Cel ochrony: Zachowanie odsłonięć dolomitów środkowodewońskich”. Rezerwat obejmuje wychodnie dolomitów środkowodewońskich w głębokim wąwozie, którego dnem płynie strumień będący dopływem rzeczki Dobruchny. Dolomity mające kolor szary, ciemnoszary lub brązowoszary odsłaniają się w wysokich i stromych ścianach.

Rezerwat „Skały pod Adamowem”
Pow. 8,98 ha, utworzony w 1995 r. Miejscowość Adamów, gm. Brody. Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wychodni piaskowców dolnojurajskich.
Teren rezerwatu pokryty jest lasem mieszanym z udziałem sosny, dębu i świerka w wieku około 150 lat. Na stoku zbocza odsłaniają się na przestrzeni około 1 kilometra skałki piaskowcowe przybierające ciekawe kształty. Na skutek procesów wietrzenia piaskowca o różnej twardości powstały progi skalne, nisze i okapy. Na skałach rosną – w niektórych miejscach tworząc kaskady – różne gatunki paproci.

Rezerwat „Skały w Krynkach”
Pow. 25,10 ha, utworzony w 1997 r. Miejscowość Krynki, gm. Brody. Cel ochrony: Zachowanie naturalnych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych.
W rezerwacie występuje duża grupa skał piaskowcowych o oryginalnych kształtach, są tu urwiska, progi skalne, grzyby i kazalnice. Największa skała w kształcie grzyba ma wysokość 2,5 metra, a średnica kapelusza wynosi około 5 metrów. Górne powierzchnie tych skał są prawie poziome. Na północ od grupy skał znajduje się mocno zarośnięty wąwóz, w którym na długości około 150 metrów odsłaniają się piaskowce.

Rezerwat „Góra Sieradowska”
Pow. 197,67 ha, utworzony w 1995 r. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego z Bodzentyna – 4 km. Cel ochrony: Zachowanie naturalnych wielogatunkowych zbiorowisk leśnych.
Rezerwat składa się z dwóch części kompleksu leśnego położonego nad rzeką Świśliną rozdzielonymi gruntami wsi Siekierno. Lasy rezerwatu obejmują wzniesienia z których najwyższe to góra Sieradowska (390 m nmp). Na skraju rezerwatu znajduje się krzyż upamiętniający pobyt w tym miejscu oddziału partyzanckiego „Jędrusiów”, nieco dalej na polu płyta z cytatem z „Dzienników” Stefana Żeromskiego.

Rezerwat „Wykus”
Pow. 53,01 ha, utworzony w 1978 r. Dojście znakowanymi szlakami turystycznymi koloru: niebieskiego: z Wąchocka – 10 km, z Bodzentyna – 10 km; zielonego: ze Skarżyska Zach. PKP – 20 km; czarnym: ze Starachowic – 9 km.
Cel ochrony: Zachowanie naturalnych wielogatunkowych zbiorowisk leśnych”. Rezerwat położony jest na zachodnim zboczu wzniesienia Wykus (326 m npm) w głębi wschodniej części leśnego kompleksu Puszczy Świętokrzyskiej w widłach rzeki Lubianki i jej dopływu. W runie występuje wiele roślin chronionych m.in. wawrzynek wilczełyko i widłaki. Uroczysko leśne Wykus to miejsce związane z pobytem i walkami oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej. W najbliższej okolicy znajduje się kilka partyzanckich mogił.

Rezerwat „Kamień Michnowski”
Rezerwat częściowy, pow. 10,50 ha, utworzony w 1978 r. Miejscowość Michniów, gm. Bodzentyn. Dojście znakowanymi szlakami turystycznymi koloru niebieskiego: Suchedniów PKP – źródło „Burzący Stok” – Kamień Michniowski (10 km) [początek szlaku czarnego do kaplicy św. Barbary] – Michniów – Berezów PKP (15 km), czarnego: kaplica św. Barbary (Barbarka) – Kamień Michniowski (2 km) [połączenie ze szlakiem niebieskim].
Cel ochrony: Zachowanie naturalnych wielogatunkowych zbiorowisk leśnych oraz wychodni skał piaskowca triasowgo z ciekawą roślinnością naskalną.

Powiat konecki
Rezerwat „Góra Krasna”
Pow. 413,02 ha, utworzony 2004 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.
Rezerwat obejmuje łąki, lasy, mokradła i wody na terenie gmin: Mniów, Stąporków i Zagnańsk. Jest to największy rezerwat przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rezerwat „Gagaty Sołtykowskie”
Pow. 13,33 ha, utworzony w 1997 r. Miejscowość Wólka Plebańska, gm. Stąporków. Cel ochrony: Zachowanie odsłonięć skał dolnojurajskich zawierających ważne okazy mineralogiczne, paleontologiczne a także różnorodne formy syderytu.
Rezerwat obejmuje teren byłej kopalni odkrywkowej glin ceramicznych wykorzystywanych w przeszłości do wyrobu cegły. W wyrobisku występują dolnojurajskie iły i mułki z wkładkami piaskowców, które mają cechy typowe dla osadów koryta rzecznego. Aktualnie gagaty nie występują na powierzchni w tym rejonie. Na terenie obecnego rezerwatu odkryto tropy dinozaurów, utrwalone na powierzchni piaskowca.

Rezerwat „Piekiełko Szkuckie”
Pow. 2,50 ha, utworzony w 1995 r. miejscowość Szkucin, gm. Ruda Maleniecka. Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych form skałkowych zbudowanych ze zlepieńców dolnojurajskich oraz licznych pomnikowych dębów i sosen.
Rezerwat znajduje się na terenie niewielkiego, zalesionego wzniesienia, na którego szczycie znajduje się kilkanaście skałek tworzących od strony południowej pionowe ściany, mocno wyerodowane. W sąsiedztwie skałek rośnie kilkanaście pomnikowych sosen i dębów w wieku około 150 lat.

Powiat skarżyski
Rezerwat „Świnia Góra”
Rezerwat ścisły, pow. 50,78 ha, utworzony w 1953 r. Najbliższa miejscowość Kucembów, gm. Bliżyn. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Zagnańsk PKP – dąb „Bartek” – Janaszów PKS – rezerwat „Świnia Góra” (12 km) – rezerwat „Dalejów” – pomnik przyrody „Brama Piekielna” – pomnik przyrody „Piekło Dalejowskie” – Bliżyn PKP, PKS (26 km). Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z naturalnymi i charakterystycznymi dla regionu Gór Świętokrzyskich typami drzewostanów mieszanych. Także i teraz spotkać można pojedyncze modrzewie i jodły w wieku ponad 200 lat. Jest także jeden okaz cisa w wieku ok. 100 lat.

Rezerwat „Ciechostowice”
Rezerwat częściowy, pow. 7,43 ha, utworzony w 1953 r. Miejscowość Mroczków, gm. Bliżyn. Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego występującego tu w różnych stadiach rozwoju, wskutek czego wytworzyły się szczególnie korzystne warunki do badań naukowych.
Modrzew polski odkryty został przez profesora Mariana Raciborskiego i był przedmiotem jego badań naukowych. Modrzew polski różni się od europejskiego budową kwiatów, łuski szyszek zagięte są ku środkowi, inna też jest budowa korony, mniej jest konarów i gałązek.

Rezerwat „Dalejów”
Pow. 86,76 ha, utworzony w 1978 r. Miejscowość Jastrzębie, gm. Bliżyn. Cel ochrony: Zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanów z dużym udziałem modrzewia polskiego. Rezerwat leży w głębi kompleksu leśnego Puszczy Świętokrzyskiej. Na terenie rezerwatu zachowały się ślady robót górniczych z różnych okresów wydobywania tu rud żelaza.

Opracowanie na podstawie materiałów z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Festiwal Hip Hopu trwa!!!

Żabson rozgrzał starachowicką publiczność do czerwoności, ale to jeszcze nie koniec emocji w ramach festiwalu Hip Hopu, który trwa. Na Dniach Starachowic 2019 na...

Projekty przyjęte – które wybrać

Zakończono weryfikację projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na 2020 roku w Starachowicach. Spośród 22 zgłoszonych propozycji, odrzucono tylko jeden projekt. Nie przeszedł pomysł...

65 lat tradycji i promocji wsi

Zawsze aktywne, skore do pomocy i chętne do działania. Koło Gospodyń Wiejskich w Ratajach (gm. Wąchock) ma już 65 lat. Wieloletnia tradycja była okazją...

Derby powiatu już jutro. Na murawie zaiskrzy od emocji

Występ Pauli „Curly” Kucharskiej, obecność na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znamienitych gości w osobach m.in. Agaty Wojtyszek, wojewody świętokrzyskiego i Tomasza Domaradzkiego,...

Stroma na finiszu

Do końca sierpnia, zgodnie z umową, potrwa remont drogi gminnej wzdłuż ulicy Stromej w Starachowicach (na odcinku od ul. Dolnej do skrzyżowania ul. 1-go...

Adoptuj piękne kotki

Jest ich aż sześć! Kotki i kocurki w wieku ok 3 m-cy. Zaszczepione, odrobaczone, odpchlone i zaczipowane. Można je obejrzeć i adoptować u nas,...

Żytnia do października

Do końca października ma czas wykonawca na remont ul. Żytniej w Starachowicach na odcinku od ul. Smugowej do ul. 6 Września. Roboty, za ok....

Remont nad Lubianką trwa

Trwają prace przy remoncie jazu wodnego na zbiorniku Lubianka w Starachowicach. Aktualnie kielich jazu jest zbrojony, trwa czyszczenie kanału odpływowego oraz czyszczenie barierek, które...

Wpadł w policyjne sidła. I po co mu to było?

Skrupulatna praca stróżów prawa z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu i przestępczości nieletnich Komendy Powiatowej Policji, dała zaskakujący rezultat. Mundurowi zatrzymali 26-letniego...

Z OSTATNIEJ CHWILI: tragiczny finał poszukiwań mężczyzny. Policja potwierdza czarny scenariusz

Poszukiwany od minionego wtorku (20 sierpnia), 24-latek, który miał wrócić do Polski z Włoch, nie żyje – poinformował w piątek portal "Zaginieni przed laty"....

Kara Komisji Dyscyplinarnej. Przymusowa pauza trenera

Dwa mecze pauzy – to kara, jaką Komisja Dyscyplinarna Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, nałożyła na grającego szkoleniowca Kamiennej Brody. W spotkaniu 1. kolejki...

Chciał włączyć się do ruchu. Nie zauważył skody?

Wystarczył moment nieuwagi do tego, by doprowadzić do groźnego zdarzenia drogowego. W miniony czwartek (22 sierpnia), w rejonie skrzyżowania ul. Iłżeckiej, a także Zgodnej...

Opieka, która budzi uwagi

Dla osoby samotnej i przewlekle chorej, opieka i pomoc drugiego człowieka są na wagę złota. Codzienna egzystencja legnie w gruzach, gdy pomocna dłoń nie...

Śmierć na starachowickim SOR. Jest reakcja rzecznika

Artykuł TYGODNIK-a, a także portalu starachowicki.eu, opisujący tragiczne wydarzenie, do którego doszło pod koniec lipca br. na terenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Powiatowym Zakładzie...

Pozostawił pojazd przy sklepie. Kiedy wrócił…

Niemiła niespodzianka spotkała mieszkańca powiatu starachowickiego, który po zdarzeniu nie miał innego wyjścia, jak tylko zwrócić się w tej sprawie o pomoc do funkcjonariuszy...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Zakończono weryfikację projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na 2020 roku w Starachowicach. Spośród 22 zgłoszonych propozycji, odrzucono tylko jeden projekt. Nie przeszedł pomysł...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze