Jak pozbyć się materiałów budowlanych z azbestem?

ekoserwis

Rośnie świadomość zagrożeń, jakie sprawia azbest w gospodarstwach domowych. W naszych gminach z roku na rok zmniejsza się liczba budynków, które są pokryte azbestowymi dachówkami. Wszystko to dzięki programowi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, który w połowie dofinansowuje działania związane z usuwaniem produktów zawierających azbest.

Świętokrzyskie gminy śmiało sięgają po fundusze, które mogą pomóc ich mieszkańcom w walce z rakotwórczym azbestem. Jeszcze 40 lat temu np. pokrycia dachowe składającej się w głównej mierze z azbestu były niemal obowiązkowym materiałem budowlanym w każdym gospodarstwie. Nic więc dziwnego, że po udowodnieniu szkodliwości azbestu ruszyły działania zmierzającego do jego masowego usuwania.

Co to takiego?

Nazwa „azbest” odnosi się do sześciu minerałów. Mają włóknistą budowę, która sprawia, że w stanie suchym łatwo ulegają rozpyleniu. Pył azbestowy może wnikać do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. Istnieje hipoteza mówiąca, że włókna azbestu są nośnikiem cząsteczek rakotwórczych metali (chromu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu, berylu, aluminium). Szkodliwość azbestu zależy przede wszystkim od średnicy i długości wdychanych włókien. Te grubsze mogą być usunięte z górnych dróg oddechowych przez odkrztuszanie, wypluwanie. Włókna najdrobniejsze likwiduje armia komórek systemu odpornościowego.

Co zrobić?

Warto więc obserwować dach pokryty azbestowymi płytami. Jeśli wyroby azbestowe są w dobrym stanie technicznym warto wstrzymać się z decyzją o demontażu do czasu uchwalenia programu przez gminę i pozyskania przez nią środków z WFOŚiGW. Jeżeli jednak zauważymy, że wyroby azbestowe są w złym stanie technicznym (np. eternit kruszy się, jest połamany, przecieka, odpada, występują widoczne ślady erozji), właściciel nieruchomości powinien zlecić usunięcie wyrobów azbestowych na własny koszt.

Informacja z urzędu

Co ważne wnioski o usuwanie azbestu przyjmowane są w urzędach gmin, które realizują program, w trybie ciągłym. Każdorazowo na początku roku następuje ustalenie listy wnioskodawców (w oparciu o kolejność złożonych wniosków), od których zostaną odebrane i unieszkodliwione odpady zawierające azbest. Warto więc sprawdzić w swoich urzędach gmin, w wydziałach zajmujących się ochroną środowiska, czy gmina posiada i co ważne realizuje program. Tym bardziej, że WFOŚiGW finansuje go w stu procentach. Elementy zawierające azbest muszą zostać usunięte do 2023 roku.

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna – właściciel/użytkownik wyrobów zawierających azbest – może ubiegać się w swoim urzędzie gminy o dofinansowanie do demontażu tych wyrobów, ich transportu i składowania. Poziom dofinansowania może wynieść – w zależności od regionu kraju – od 75-100 proc. wartości prac. Warunkiem otrzymania dotacji przez osobę fizyczną jest:

1) złożenie przez tę osobę informacji o wyrobach zawierających azbest w swojej gminie

2) posiadanie przez gminę uchwalonego programu usuwania azbestu,

3) przyznanie gminie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) ogłoszenie przez gminę konkursu dla mieszkańców na dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych lub obowiązywanie w gminie regulaminu przyznawania dotacji na ten cel,

5) poprawne złożenie przez osobę fizyczną deklaracji skorzystania z dofinansowania zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem lub konkursem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.