Ile pieniędzy dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków?

flash Wąchock

Dokładnie 624 tysiące złotych zostanie w tym roku przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Wąchocku w 2018 r. Z jakiej pomocy będą mogli skorzystać osoby uzależnione i ich członkowie rodzin?
Dotacja z budżetu gminy wynosi 22 tys. zł. Pozostałe pieniądze pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zostaną przeznaczone pieniądze w programu w tym roku? Dane w tabeli.


Na co wydane zostaną wydane pieniądze?
– koszty sporządzania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia (specjalista terapii uzależnień i psychiatra) – 2.000 zł
– kierowanie przez GKRPA wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia, w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego leczenia – 4.220 zł
– nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach i programach propagujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia bez używek – 750 zł
– zakup broszur, publikacji i literatury fachowej z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii – 150 zł
– pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiektach użyteczności publicznej oraz organizacja turniejów i rozgrywek sportowych na terenie gminy – 22.000 zł
– zorganizowanie i sfinansowanie kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy w rodzinie – 11.400 zł
– dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego realizowanego z dziećmi i młodzieżą w formach pozaszkolnych na Białych i Zielonych Szkołach – 14.445 zł
– koszty organizacji spektakli, koncertów oraz dojazdów do nich – 2.000 zł
– udział w jednym posiedzeniu komisji oraz udział w kontroli punktów sprzedaży alkoholu przewodniczący – 80 zł brutto, zastępca 70 zł brutto, sekretarz 60 zł brutto, członek komisji 50 zł brutto
– zakup materiałów biurowych – 500 zł

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.