Ekom i mieszkańcy – ciąg dalszy

flash Pawłów

Firma EKOM zajmująca się do ubiegłego roku wywozem śmieci z gminy nie zaprzecza, że będzie dochodziła zaległych należności za korzystanie z pojemników na odpady przez mieszkańców, na drodze postępowania sądowego.

Wracamy do sprawy firmy EKOM, która domaga się zapłaty od mieszkańców gminy Pawłów za użytkowanie pojemników na śmieci za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., kiedy zajmowała się wywożeniem odpadów od mieszkańców.

Marek Wojtas, wójt Pawłowa informował, że zgodnie z warunkami przetargu każda firma, która wygrałaby przetarg, miała obowiązek dostarczyć mieszkańcom pojemniki i zawrzeć z nimi umowy. Mogły być to umowy dzierżawy, najmu, użyczenia odpłatne lub nieodpłatne. Obowiązek zawierania tych umów był wpisany do warunków przetargowych. – Firma EKOM pomimo ciążącego na niej obowiązku nie zawarła z mieszkańcami żadnych umów dotyczących odpłatnego używania pojemnika na śmieci. Nie mogą więc swoich zaniedbań zrzucać na mieszkańców! Obecnie nie ma formalnych podstaw, by żądać zapłaty za użytkowanie pojemnika. Zleciliśmy wykonanie opinii prawnej na temat zasadności roszczeń. Opinię wykonywała warszawska kancelaria adwokacka. Z opinii tej wynika, że roszczenia są bezpodstawne. Gmina przestrzega mieszkańców przed regulowaniem nieuzasadnionych roszczeń.

Do firmy EKOM skierowaliśmy zapytanie i  w ub. tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź od Marty Olesińskiej, kierownik Oddziału firmy Ekom w Jędrzejowie. W piśmie czytamy:

– Żądania zapłaty za korzystanie z pojemników należących do firmy EKOM przez mieszkańców gminy Pawłów nie jest działaniem bezprawnym i znajduje swoje uzasadnienie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Argumentacja jakoby brak dopełnienia obowiązku w zakresie zawarcia umów dzierżawy na pojemniki z mieszkańcami gminy w ww okresie sprawiała, że pojemniki zostały oddane do bezpłatnego użyczenia jest bezzasadna.

Warto w tym miejscu przytoczyć treść uchwały nr XXV/246/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z przywołanym § 4 ust. 1 regulaminu, załącznik nr 1 do uchwały „właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Pawłów zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia opisane w Rozdziale III, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”. Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, zaś to właśnie na mieszkańcach spoczywa obowiązek wyposażania swojej posesji w odpowiednie pojemniki przez co należy rozumieć ich zakup lub zawarcie odpowiedniej umowy na korzystanie z cudzego pojemnika.

Jak wynika z powyższych, mieszkaniec który korzystał z pojemnika należącego do firmy EKOM, miał świadomość, że nie jest to pojemnik gminy oraz że korzystanie z niego nie mieści się w opłacie na rzecz gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Część mieszkańców dokonała już na rzecz EKOM stosownej opłaty za dzierżawę pojemnika. Pozostali mieszkańcy nie dokonali zapłaty, ponieważ zostali wprowadzeni przez gminę w błąd.

Cena jaką spółka EKOM żąda za dzierżawę pojemnika od mieszkańców została ustalona w oparciu o uzgodnienia zawarte pomiędzy gminą Pawłów a właścicielami spółki 6 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Pawłowie. Gmina była świadoma, że nasza firma nalicza opłatę za dzierżawę pojemników od początku trwania umowy. O czym świadczy odpowiednie pismo. Kilkukrotnie przedstawialiśmy termin zbiórki opłaty, lecz zawsze termin zbiórki nie był terminem dogodnym dla gminy. Wycofywanie się z wcześniejszych ustaleń oraz bezpodstawne oskarżenia naszej firmy przez gminę jest dla nas niezrozumiałe. Mając na uwadze aktualny stan sprawy, będziemy dochodzili dalszych, zaległych należności na drodze postępowania sądowego.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.