Zlikwidują sześcioletnie podstawówki w gminie. Zobacz o czym będą dyskutować radni

Pawłów

Sesja odbędzie się w środę, 29 listopada br. o godz. 9.00 w świetlicy środowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie. Obecni wysłuchają sprawozdania z działalności wójta gminy za okres od ostatniej sesji. Przedstawiona zostanie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pawłów w roku szkolnym 2016/2017, a także sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjęte zostaną uchwały w sprawach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów, ustalenia stawek podatku rolnego, przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi. Przekształcone zostaną zespoły szkół i 6-letnie szkoły podstawowe w ośmioletnie placówki. Rozpatrzona zostanie skarga na wójta gminy w Pawłowi. Radni podejmą uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na dzierżawę lokalów. Uchwalony zostanie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.