Duże pieniądze na termomodernizację

Mirzec

W ramach rozstrzygniętego konkursu z osi priorytetowej 3″Efektywna i zielona energia” RPOWŚ na lata 2014-2020 gmina Mirzec podpisała z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę na dofinansowanie, w kwocie ponad 3 miliony 200 tysięcy, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Mirzec.

Aż siedem placówek edukacyjnych z naszej gminy i budynek urzędu już niedługo zmieni się nie do poznania! Przejdą one kompleksową termomodernizację. Budynki zostaną docieplone, a każdy z nich zyska nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placówkach wykonany zostanie także szereg dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność. Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania. 12 września br. wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika Wandy Węgrzyn podpisał z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez marszałka Adama Jarubasa i członka Zarządu Województwa Marka Szczepanika pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec” złożonego w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania to ponad 3 miliony 200 tysięcy zł. przy całkowitej wartości projektu 4 miliony 899 tysięcy zł. Z oszacowań wynika, że wartość oszczędności wyniesie ponad 330 tys. złotych rocznie. Poza oszczędnościami oraz estetyką ważna jest również ochrona środowiska, a zrealizowanie projektu termomodernizacyjnego znacznie się do tego przyczyni.

Zakres robót termomodernizacyjnych dotyczył będzie 8 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mirzec tj.:

Szkoły Podstawowej w Osinach;

Szkoły Podstawowej w Trębowcu;

Zespołu Szkół w Mircu i Urzędu Gminy w Mircu z uwagi na wspólną kotłownię;

Szkoły Podstawowej w Małyszynie;

Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym;

Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym;

Szkoły Podstawowej w Jagodnem.

W zależności od wyników przeprowadzonych audytów energetycznych roboty obejmować będą m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED, budowę instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Jednym z problemów zdiagnozowanych w wyniku przeprowadzonej oceny aktualnej sytuacji Gminy Mirzec jest niska efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynków objętych projektem jest niezadowalający. Budynki wykazują znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest m.in. nieocieplonymi ścianami, stropami. Modernizacji wymaga także oświetlenie. Brak jest wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na ograniczenie wysokiego zużycia energii w budynkach objętych termomodernizacją i poprawi ich efektywność. Będzie to miało ścisły związek z obniżeniem kosztów ogrzewania budynków i poprawą komfortu ich użytkowania. Według przeprowadzonych audytów energetycznych nastąpi też redukcja emisji CO2 i pyłów, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza i w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia kosztów bieżącej działalności jednostek.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.