Są pieniądze, ale są przeszkody

Mirzec

– Kiedy rozmawialiśmy po objęciu przez pana fotela wójta gminy Mirzec, mówił Pan, że bolączką gminy jest kanalizacja. Czy od tego czasu udało się „popchnąć” sprawy naprzód?

– To, co mówiłem wtedy, powtórzę teraz – chciałbym, by wszyscy mieszkańcy mieli równy dostęp do sieci. Jest dokumentacja na kanalizację Małyszyna Dolnego. Jesteśmy po przetargu na realizację tej inwestycji, wyłoniony został wykonawca i inspektor nadzoru. W tym tygodniu podpisana zostanie umowa i rozpoczynamy realizację prac, które potrwają do końca lutego 2018 roku. W ramach tego zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina pozyskała dodatkowo 857 tys. zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstaną one w 48 gospodarstwach. Ta inwestycja już się rozpoczęła i ma się zakończyć do 10 października br.

– Czyli do wykonania pozostałyby już tylko Osiny i Ostrożanka?

– Tu mamy kłopot, spowodowany wyjściem tych sołectw z aglomeracji Starachowice. Miało to ułatwić ubieganie się o fundusze zewnętrzne. Co nie do końca było prawdziwe. O ile w przypadku Małyszyna mogliśmy aplikować o pieniądze z PROW, to w przypadku Osin i Ostrożanki – nie. Dokumentacja projektowa dla Ostrożanki jest na ukończeniu. Z dokumentacją dla Osin jesteśmy już gotowi. Obie miejscowości zostały włączone do piątej edycji Krajowego Programu Oczyszczalni Ścieków, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Te inwestycje zostały ujęte i zatwierdzone na przełomie maja i czerwca br. Byliśmy już gotowi do złożenia wniosków, ale termin naborów nie jest znany.

– A jeśli nie będzie dodatkowego naboru? Jaki jest plan”B”?

– Wtedy źródłem finansowania może być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i pożyczka umarzalna w części (30 proc.). Na Osiny potrzeba ok. 2,2 mln zł a na Ostrożankę ok. 2 mln zł.

– Drogi w gm. Mirzec też nie domagały. Jakie postępy są w tym zakresie?

– Na ukończeniu są dwie inwestycje drogowe, które robimy wspólnie z powiatem starachowickim, to przebudowa drogi Trębowiec – Osiny – Mokra Niwa, które ma się zakończyć do 30 września. Pozostanie odcinek od strażnicy do leśniczówki w Trębowcu (to zadanie było na drugimi miejscu listy rezerwowej, ale z powodu braku oszczędności na liście podstawowej nie weszło do realizacji na ten rok i będziemy aplikować o to w roku przyszłym).

Drugie duże zadanie to Tychów Nowy – Ostrożanka – mamy dofinansowanie z PROW z terminem wykonania do końca 2018 roku. Wyłączony tu został odcinek od strażnicy w kierunku posesji nr 1 w Tychowie Nowym. Powiat będzie składał o dofinansowanie tego w przyszłym roku z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatowych. Razem z powiatem robimy odwodnienie przy drodze w Gadce.

Finansowo jesteśmy przygotowani na dwie inne inwestycje z powiatem tj. Trębowiec Mały – Mirzec Czerwona (200 tys. zł) oraz łącznik Mirzec Poddąbrowa – Langiewicza (140 tys. zł). W pierwszym przypadku z uwagi na brak finansowania ze strony powiatu, nie będzie to na razie realizowane a w drugim przedłuża się procedura przejęcia gruntów od lasów.

– A drogi gminne?

– Nastąpiła przebudowa drogi Jagodne do tzw. Rzymu, w Tychowie Starym do państwa Michalskich, w trakcie realizacji jest droga w Osinach oraz krótki odcinek Ostrożanka Małyszyn Dolny na ukończeniu.

– Co z reformą edukacji w gm. Mirzec, nie słychać zgrzytów, znaczy, że przebiega bezboleśnie?

– Udało nam się znaleźć zatrudnienie dla wszystkich nauczycieli, są przypadki łączenia etatu w kilku szkołach, tego nie udało się uniknąć. Nauczyciele gimnazjum z mocy prawa stali się nauczycielami podstawówki, gdyż dotychczasowy Zespół Szkół funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa w oddziałami gimnazjalnymi.

– Ub. tydzień upłynął pod znakiem dobrych wieści za sprawą dofinansowania o jakie dla obiektów oświatowych wystarała się gmina?

– Podpisana została preumowa na termomodernizację wszystkich budynków oświatowych (za wyjątkiem Gadki). Nasz wniosek na 4,9 mln zł otrzyma 3,2 mln zł wsparcia. Termomodernizacją został objęty też budynek Urzędu Gminy, gdyż ma wspólną kotłownię ze szkołą. To zadanie ma być wykonane do końca września 2018 roku. Niewykluczone, że nastąpi skrócenie roku szkolnego i będzie konieczność nauki w soboty.

– Za nami cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Połowa sołectw przeznaczy pieniądze na straże. Nie ma innych, pilniejszych potrzeb w gminie?  

– Na pewno są. Ale takie były decyzje mieszkańców. Na ten moment wydaje się, że są to właściwie zainwestowane pieniądze. Pewnie można byłoby zrobić coś innego, ale trzeba zachować pewną kolejność i trzeba zrobić jedno zanim weźmiemy się za drugie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.