Dzień po świętach zadecydują o budżecie

Informacje Pawłów

27 grudnia 2017 roku (środa) o godz 11:00 w świetlicy środowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie odbędzie się sesja Rady Gminy w Pawłowie. Głównym tematem na sesji będzie uchwalenie budżetu Rady gminy na 2018 rok. Radni będą dyskutować także o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Przyjmą także plan pracy Rady Gminy w Pawłowie na 2018 rok i plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Zadecydują także o przystąpieniu gminy Pawłów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Ożarów i Pawłów” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, działanie3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.