To był bardzo trudny okres

Historia

Obowiązkiem władz miejskich jest zapoznawanie obywateli z istniejącymi problemami i sposobami ich rozwiązywania. Służą temu sprawozdania składane na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, a także informacje zamieszczane w mediach.

Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych przestała istnieć fabryczna Budujemy Samochody, spełniająca w znacznym stopniu rolę gazety miejskiej, do ważnych źródeł informacji należały wydawane przez prezydenta informatory.

W czasie, gdy w trakcie restrukturyzacji miejscowego przemysłu setki ludzi z dnia na dzień traciło pracę, był to również dla władz miejskich okres bardzo trudny, a podejmowane działania nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty. Podobnie zresztą było w całym kraju. Leszek Balcerowicz – wicepremier i minister finansów nie ukrywał, że przebudowa systemu gospodarczego, walka z szalejącą inflacją wymaga działań stanowczych, zahamowania płac, wielu przejściowych wyrzeczeń. Że społeczeństwo czekają trudne chwile.

A oto wiadomości zaczerpnięte z Informatora Urzędu Miejskiego, wydanego 10 marca 1991 roku:

3 marca Starachowice odwiedził ekspert francuski, specjalista ds. restrukturyzacji przemysłu, pan Claude Henrteux, ten, który był twórcą i realizatorem zmian strukturalnych przy likwidacji trzech stoczni w swym kraju. W wyniku realizacji jego programu w ciągu trzech lat utworzono wiele nowych przedsiębiorstw. Dały one zatrudnienie 7 tysiącom ludzi, tym, którzy przedtem pracowali w stoczni. Gość wyraził zainteresowanie sytuacją w Starachowicach i obiecał zastanowić się nad propozycjami. Miano wówczas nadzieję, że jego rady również u nas doprowadzą do podobnych jak we Francji rezultatów.

6 marca odbyły się w Warszawie rozmowy między delegacją NSZZ „Solidarność” i władzami naszego miasta, a przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Osoby reprezentujące stronę rządową obiecały rozważyć możliwości pomocy dla Starachowic. Ale stwierdziły też, że bardzo wiele będzie zależeć od kierownictw powstających w mieście nowych zakładów, od tego, czy potrafią zaproponować konkretne i możliwe do przyjęcia rozwiązania.

Stosunkowo łatwiej uzyskano zapewnienie przyznania Starachowicom odpowiedniej puli miejsc na wyjazdy do sezonowej pracy za granicą. Osoby, które uzyskają prawo wyjazdu – stwierdzono w Informatorze – zostaną tam zatrudnione przy pomocniczych pracach fizycznych, głównie w budownictwie, rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii. Nie mają szans wyjazdu do takiej pracy ci, którzy w Starachowicach porzucili zatrudnienie, odmówili przyjęcia pracy zastępczej, zostali ukarani za chuligaństwo i kradzieże, nie mają zawodu i co najmniej średniego wykształcenia. A także nie znający języka kraju, do którego zamierzają się udać. Małe szanse wyjazdu do takiej pracy mają też osoby z wyższym wykształceniem humanistycznym.

Na sesji Rady Miejskiej przyjęto budżet na rok 1991, w którym planowane dochody, zresztą niepewne, były o połowę niższe od planowanych i niezbędnych wydatków. W pozycji przychodów znalazła się subwencja ogólna z budżetu centralnego w wysokości 3,7 miliarda ówczesnych złotych, czyli znacznie mniejsza niż przewidywane wydatki już tylko na oświetlenie miasta. Subwencja, o jakiej mowa, miała zostać spożytkowana na podstawowe wydatki bieżące (3,2 mld.), a na inwestycje i kapitalne remonty pozostała część.

Próby podreperowania budżetu miasta przez zwiększenie przychodów podjął Wydział Rolnictwa, Geodezji i Architektury UM. Zainicjował on przegląd blaszanych garaży dla stwierdzenia, czy właściciele mieli zezwolenia na ich postawienie. A także czy uiszczają opłaty od użytkowania terenu. Dla właścicieli legalnie zbudowanych pomieszczeń na samochody przewidziano możliwość nabycia zajmowanych działek w użytkowanie wieczyste.

Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miasta ogłosił przetarg na roboty komunalne, mające polegać na oczyszczaniu miasta przez zamiatanie ulic i chodników, wydobywanie z kanałów nagromadzonych tam namułów, oraz na wyłapywaniu bezpańskich psów.

W Informatorze Urzędu Miasta zaznaczono, że w przetargu na w/w zajęcia mile będą widziane oferty bezrobotnych, którzy po ewentualnym wygraniu przetargu zechcą zarejestrować swą działalność.

Aleksander Pawelec

Publikacja marzec 2017r.

Na zdjęciu inż. Remigiusz Pacan.

To jemu w początkowym trudnym okresie przekształceń systemowych kraju przyszło przewodniczyć nowej, starachowickiej Radzie Miasta. Urząd przewodniczącego RM sprawował do końca 1990 roku.

Aleksander Pawelec