Projekt na Mirzec do wglądu

flash Mirzec

Urząd Gminy w Mircu przypomina, że „Projektu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest do publicznego wglądu do 13 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu, także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – http://ugmirzec.sisco.info.

Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2017r. do Wójta Gminy Mirzec na piśmie: -w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, drogą pocztową na adres Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl  lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub ustnie do protokołu.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mirzec.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.