Projekt na Mirzec do wglądu

flash Mirzec

Urząd Gminy w Mircu przypomina, że „Projektu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest do publicznego wglądu do 13 lutego 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu, także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – http://ugmirzec.sisco.info.

Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2017r. do Wójta Gminy Mirzec na piśmie: -w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, drogą pocztową na adres Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl  lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub ustnie do protokołu.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mirzec.

Dodaj komentarz