Przewrót w powiecie

flash Starachowice

Danuta Krępa, starosta, Marek Pawłowski, wicestarosta, Monika Nowak, Andrzej Sendecki i Maria Salwa, członkowie Zarządu powiatu, Tomasz Margula, przewodniczący Rady Powiatu – to efekty zmian jakie zaszły w powiecie starachowickim.

Starosta odwołany

Do zerwania dotychczasowej kolacji rządzącej w powiecie  doszło pod koniec grudnia ub. roku, kiedy ze stanowiska przewodniczącej Rady Powiatu odwołana została Bożena Wrona (PSL) i gdy przedstawiciele klubu radnych „Razem dla Mieszkańców” złożyli wniosek o odwołanie ze stanowiska starosty Dariusza Dąbrowskiego.

W porządku obrad styczniowej (30 stycznia) znalazł się punkt dotyczący odwołania starosty. We wniosku pod adresem starosty padły zarzuty opieszałości, braku należytej dbałości o politykę inwestycyjną powiatu, ogólny spadek dynamiki rozwoju, brak inwestycji drogowych, niewystarczający nadzór nad szpitalem.

Z zarzutami absolutnie nie zgodził się D. Dąbrowski. – Bywają takie dni, że przychodzi nam się spotkać z niesprawiedliwym osądem. Przygotowałem odpowiedź na stawiane mi zarzuty. Uważam że podane powody nie odzwierciedlają faktów. Zupełnie niezasadny jest zarzut o spadku dynamiki rozwoju powiatu. Świadczą o tym wydatki inwestycyjne w latach tej kadencji, które wynosiły w 2015 r. – 8.990.303 zł a w 2016 r. – 15.185.155,17 zł. Z powyższego wynika, że nakłady inwestycyjne były wyższe od tych z lat poprzednich. Nie sposób pominąć faktu, że w 2016 r. w ciągu kilku miesięcy wybudowano Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Dzięki projektowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po raz pierwszy powiat dysponuje dwoma własnymi mieszkaniami wspomaganymi dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano niezwykle trudną inwestycję polegającą na stabilizacji osuwiska przy zbiorniku „Wióry”. To tylko kilka z inwestycji – mówił w wystąpieniu starosta.

Ripostował Andrzej Matynia, przedstawiając kontrę na fakty zaprezentowane przez starostę, po czym zamknięto dyskusję i przystąpiono do tajnego głosowania nad odwołaniem starosty. D. Dąbrowski został odwołany ze stanowiska 13 głosami „za”. Przeciw było 8 radnych. Były starosta podziękował za wytężoną pracę całemu zarządowi, radzie i pracownikom starostwa.

Nowi w powiecie

Kilka minut po odwołaniu starosty, rezygnację z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu złożyła Danuta Krępa. Rada przychyliła się do jej prośby. Rezygnacja była celowa by móc ubiegać się o stanowisko starosty. Danuta Krępa była jedyną kandydatką zgłoszoną do piastowania tej funkcji. Rada wybrała ją na ten urząd tym samym stosunkiem głosów, którym odwołała poprzedniego starostę: „za” było 13 radnych, a 8 „przeciw”.

Kolejno radni powołali na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Margulę radnego z klubu Razem dla Mieszkańców. „Za” takim wyborem było 19 radnych, przeciw 2.

Danuta Krępa, nowy starosta wskazała następnie kandydatów na wicestarostę i członków Zarządu. Funkcję wicestarosty przy 13 głosach „za” , 4 „przeciwnych” i 3 „wstrzymujących” objął Marek Pawłowski. Nowymi członkami Zarządu powiatu zostali: Andrzej Sendecki (19 głosów „za”, 2 „przeciw”), Monika Nowak (14 głosów „za”, 7 przeciwnych). Nieetatowym członkiem został Maria Salwa przy 14 głosach „za” i 7 przeciwnych.

W porządku obrad znalazł się także punkt o odwołaniu Jerzego Stachuczego (PSL) z funkcji wiceprzewodniczącego RP. Powodem miało być niewywiązywanie się z obowiązków ze względu na małe doświadczenie.  13 radnych zagłosowało za odwołaniem a 7 było przeciwnych.

Wszystkie głosowania były tajne.  W poniedziałek, 6 lutego na planowanej konferencji nowy starosta i członkowie przedstawią szczegóły swojej pracy i cele jakie przed sobą stawiają.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.