Co do rewitalizacji?

flash Starachowice

Wtorkowe spotkanie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach potwierdziło znikome zainteresowanie ze strony mieszkańców sprawami rewitalizacji oraz poprawą sytuacji w obszarach zdegradowanych. A szkoda, bo takich w mieście nie brakuje.

Osiedle Wzgórze, Os. Stadion, Os. Majówka to zamieszkałe tereny Starachowic przewidziane do rewitalizacji. Wśród niezamieszkałych służby miejskie wskazują na: Pasternik, Park Miejski wraz z najbliższym otoczeniem oraz zbiornik Lubianka.

Obszary proponowane do rewitalizacji plus Bugaj, Piachy oraz Zakłady Dolne (Os. Trzech Krzyż, Wierzbowa) to z kolei obszary zdegradowane, które wymagają szczególnej poprawy.

Sprawy związane z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji oraz zdegradowanych części miasta były konsultowane z mieszkańcami podczas spotkania w ub. wtorek, 24 maja w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Obecnym spotkania został przedstawiony projekt uchwały wraz z załącznikami dotyczący tej kwestii.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który pozwoli na pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację miasta w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

– To co robimy, to pierwszy etap zmierzający do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji – mówi Aneta Nasternak-Kmieć, pełnomocnik prezydenta ds rewitalizacji. – Konsultacje podczas których zbieramy uwagi i wnioski mieszkańców, potrwają do 31 maja. Na tej podstawie zostanie sporządzony raport, który zostanie przedłożony panu prezydentowi a potem radnym w drodze uchwały.

Zasadniczy wniosek, jaki padł od mieszkańców podczas spotkania był taki, czy nie można ująć całego obszaru miasta jako zdegradowanego. Jak mówi A. Nasterka-Kmieć, ze względu na specyfikę miasta, nie miałoby to sensu, bo trudno jest porównać np. Osiedle Wzgórze do Osiedla Południe.

– To dopiero początek prac dotyczących rewitalizacji. Frekwencja podczas spotkania była niska. Trzeb wszelkim możliwymi sposobami zachęcać mieszkańców do udziału w konsultacjach, bo tylko tak można poprawić sytuację na danym terenie, by mógł on jak najlepiej służyć społeczności lokalnej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.