Konsultacje w sprawie zmian nazw ulic

flash Starachowice

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 744) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nazwy ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób muszą zostać zmienione.

Zmiana jest wymogiem obligatoryjnym i nie zależy od decyzji samorządu lokalnego. W przypadku niepodjęcia uchwały zmieniającej nazwy ulic, nowe nazwy zostaną nadane przez Wojewodę.

W Starachowicach należy zmienić nazwy następujących ulic:

Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, Józefa Krzosa, Tadeusza Krywki, Jana Mrozowskiego, Szaszki, Aleja Wyzwolenia, 17 Stycznia, 9 Maja, XX-lecia

Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców wymiany dowodów osobistych. Zgodnie z prawem dokumenty te będą ważne do czasu upływu terminu ich ważności.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu zmian wskazanych wyżej ulic informuję, że w dniach 26.09.2016 r.(ZEC), 04.10.2016 r.(SP nr9), 06.10.2016 r. (CKP) o godz. 17.00 odbędą się spotkania konsultacyjne, do udziału, w których serdecznie zapraszam.

Podczas spotkań rozdane zostaną ankiety z propozycjami nowych nazw ulic, gdyż moją intencją jest zasięgnięcie Państwa opinii.

Wybrane propozycje przekażę niezwłocznie Radnym, bowiem w kwestii zmiany nazewnictwa ulic decydujący głos należy do Rady Miejskiej, która podejmie stosowną uchwałę.

ZAPRASZAM SERDECZNIE Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.