Konsultacje w sprawie zmian nazw ulic

flash Starachowice

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 744) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nazwy ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób muszą zostać zmienione.

Zmiana jest wymogiem obligatoryjnym i nie zależy od decyzji samorządu lokalnego. W przypadku niepodjęcia uchwały zmieniającej nazwy ulic, nowe nazwy zostaną nadane przez Wojewodę.

W Starachowicach należy zmienić nazwy następujących ulic:

Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, Józefa Krzosa, Tadeusza Krywki, Jana Mrozowskiego, Szaszki, Aleja Wyzwolenia, 17 Stycznia, 9 Maja, XX-lecia

Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców wymiany dowodów osobistych. Zgodnie z prawem dokumenty te będą ważne do czasu upływu terminu ich ważności.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu zmian wskazanych wyżej ulic informuję, że w dniach 26.09.2016 r.(ZEC), 04.10.2016 r.(SP nr9), 06.10.2016 r. (CKP) o godz. 17.00 odbędą się spotkania konsultacyjne, do udziału, w których serdecznie zapraszam.

Podczas spotkań rozdane zostaną ankiety z propozycjami nowych nazw ulic, gdyż moją intencją jest zasięgnięcie Państwa opinii.

Wybrane propozycje przekażę niezwłocznie Radnym, bowiem w kwestii zmiany nazewnictwa ulic decydujący głos należy do Rady Miejskiej, która podejmie stosowną uchwałę.

ZAPRASZAM SERDECZNIE Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek

Dodaj komentarz