Jakie emerytury i renty po waloryzacji?

flash

Znamy już wysokość tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w tym roku 102,98% – ogłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że wypłacane od 1 marca świadczenia będą wyższe o niecałe 3%.

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku. Polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji. Jego wysokość zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnej płacy w Polsce.

Ważną informacją jest, że nie trzeba składać wniosku, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy świadczenie z urzędu. To znaczy, że wszystkie długoterminowe świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca będą wyższe o prawie 3 procent.

W ZUS waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które nie zgromadziły wiele składek, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1029,80 zł brutto (dotychczas – 1000 zł).
Dodatki do świadczeń, jakie przysługują niektórym rencistom i emerytom, także zostaną zwaloryzowane od marca 2018 roku na takich samych zasadach jak renty i emerytury.

Dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji wyniesie 215,84 zł. Dodatek kombatancki – od marca w wysokości 215,84 zł oraz dodatek kompensacyjny w wysokości 15 proc. dodatku kombatanckiego (32,38 zł). Kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przysługuje również dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, który wyniesie 323,76 zł. Żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych przysługuje w tym roku świadczenie w wysokości (w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy) od 10,82 zł do 215,84 zł. Osoby, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie mają prawo do dodatku za tajne nauczanie wynoszącego od marca 215,84 zł.


najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna, najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rolnicza przed 1000,00 zł po 1029,80 zł
najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przed 750,00 zł po 772,35 zł
najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową przed 900,00 zł po 926,82 zł
najniższa renta socjalna przed 840,00 zł po 865,03 zł
świadczenie przedemerytalne przed 1040,00 zł po 1070,99 zł
przeciętna emerytura przed 2257,64 zł po 2324,92 zł
przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy przed 1605,22 zł po 1653,06 zł
przeciętna renta rodzina przed 1914,46 zł po

1971 zł

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.