Art. promocyjny: Sposób na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Biznes

Głównym celem wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest ratowanie firmy przed upadłością. Każde z nich ma charakter naprawczo – oddłużeniowy, jednakże o ile uwarunkowania do zawarcia układu są podobne, to jednak w różnym stopniu dotykać będą majątku podmiotu. To jednak nie jedyna różnica. Kolejną jest odmienność procedur związanych ze sposobem zarządzania i kontroli nad dłużnikiem. Jak zatem przeprowadzić efektywną restrukturyzację naszego przedsiębiorstwa czy firmy?

Postępowanie restrukturyzacyjne nowym „otwarciem” firmy

Postępowanie układowe należy do najbardziej sformalizowanych postępowań w zakresie omawianego tematu.

Zgodnie z art.3 ust.4 pkt 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne – po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności – może zostać przeprowadzone postępowanie układowe. Procedurę inicjuje się w sytuacji gdy, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem, przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W innej sytuacji postępowanie to nie może być prowadzone i należy rozważyć odmienny tryb restrukturyzacyjny.

W ciągu 30-dni od dnia otwarcia procedury układowej nadzorca sądowy ustala skład masy upadłej. Następuje to poprzez sporządzanie spisu inwentarza, który powstaje na podstawie sporządzanych przez dłużnika wpisów w księgach, a także dokumentów bezspornych. Sędzia-komisarz może wydać również postanowienie o tym, aby ustalenia składu masy układowej dokonał sam dłużnik, ale pod okiem nadzorcy sądowego.

Przebieg postępowania układowego i jego wpływ na inne toczące się postępowania

W terminie 30-dniowym od otwarcia nadzorca sądowy obowiązany jest sporządzić plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. W planie uwzględnione zostają możliwości restrukturyzacyjne zaproponowane przez dłużnika.

Dokumenty te przedkłada się sędziemu-komisarzowi, który niezwłocznie wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, w celu głosowania nad układem.

Specjalista z Kancelarii prawnej R. Ptak i Wspólnicy podkreśla, że: „Otwarcie postępowania układowego, nie wyłącza innych sposobów dochodzenia wierzytelności przez wierzycieli.

Nie oznacza ono rezygnacji z wszczęcia procedur administracyjnych, sądowo-administracyjnych, czy polubownych. Natomiast zawieszeniu z mocy prawa ulega postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem.

Poza tym odpowiednio prowadzone negocjacje z wierzycielami np. przy pomocy prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa, skutkować mogą pozytywnymi rozstrzygnięciami”.

Skuteczna pomoc w wyciąganiu z tarapatów finansowych

Postępowanie restrukturyzacyjne to wielka szansa dla przedsiębiorców. Jednakże wybór odpowiedniej drogi i podtrzymanie dobrego wizerunku, w dużej mierze zależą od pomocy wyspecjalizowanych w tej materii podmiotów prawniczych.

Skuteczną ochronę przed windykacją, bankami i postępowaniem egzekucyjnym zapewnić może zajmujący się tą dziedziną prawnik.

Przeprowadzenie badania sytuacji finansowej firmy, pomoże w znalezieniu odpowiedniej drogi i wyborze stosownego trybu postępowania w celu polepszenia wydajności i funkcjonalności przedsiębiorstwa.

Przemyślane, zaplanowane działania w sposób skuteczny, bez zbędnego ryzyka pomogą wyprowadzić naszą firmę z problemów z zadłużeniem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.