Unia Europejska bez barier

Fundusze unijne

Kursy, szkolenia, staże zawodowe czy pośrednictwo pracy, m.in. na takie formy wsparcia w ramach unijne-go dofinansowania mogą liczyć osoby bez pracy oraz dotknięte niepełnosprawnością. Z programów regionalnych i krajowych możliwe jest sfinansowanie kosztów tzw. racjonalnych usprawnień.

Gdyby zapytać osobę z niepełnosprawnością o bariery, jakie napo-tyka na swojej drodze, z pewnością wyliczyłaby mnóstwo utrudnień natury technicznej, jak choćby zbyt wysokie krawężniki, które uniemożliwiają przejście na drugą stronę ulicy czy też brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Ale nie to wydaje się być największym zmartwieniem. Bariery, które spotyka w życiu społecznym związane ze znalezieniem pracy czy zdobyciem kwalifikacji rodzą o wiele więcej problemów i frustracji. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością, jak każdy z nas, winny mieć możliwość egzekwowania  i korzystania z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności na równi z innymi. Gwarantuje im to nie tylko konstytucja, ale również prawo unijne przyjęte w celu przestrzegania zasady równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Zobowiązuje to m.in. pracodawców do wprowadzania racjonalnych usprawnień, przez które rozumie się podjęcie właściwych działań z uwzględnieniem potrzeb konkretnej osoby niepełnosprawnej, aby umożliwić jej dostęp do pracy, wykonywanie pracy lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile działania te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.

Pomoc na start

Za sprawą realizowanych obecnie programów i projektów ze wsparciem unijnym pracodawcy nie po-winni mieć już dylematów dotyczących tego, czy zatrudnić osobę dotkniętą niepełnosprawnością. Powinni jedynie dokonać analizy sytuacji w odniesieniu do potrzeb konkretnej osoby. Rzeczywiste koszty, jakie się w związku z tym mogą pojawić, zostaną sfinansowane z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie zapewnia również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kursy, szkolenia, staże zawodowe czy pośrednictwo pracy, m.in. na takie formy wsparcia mogą liczyć osoby bezrobotne do 29 roku życia. Zakończyła się już ocena wniosków w ramach programu POWER. Ze wsparcia będą mogli skorzystać młodzi ludzie, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie podnoszą kwalifikacji w trybie stacjonarnym.– Otaczamy troską i opieką nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci – mówi Bożena Młynek, dyrektor Szkoły Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, która prowadzi rekrutacje do przedszkola specjalnego dla dzieci w wieku 2,5-8 lat z terenu powiatu ostrowieckiego. – Z naszej oferty mogą skorzystać dzieciaki  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź wczesne-go wspomagania rozwoju dziecka – zachęca. – Dla osób starszych do 29 roku życia, które pozostają bez pracy, organizujemy szkolenia  w zawodach: technolog robót wykończeniowych, brukarz, kelner,  a także administracyjno-kadrowych. Rekrutacja rozpoczyna się już w lutym. To oferta dla 40 osób, dla których przewidziano 5-miesięczny staż. Połowa z osób szkolących się może liczyć na zatrudnienie.

Szkolenia i edukacja

Z końcem listopada upływa termin składania wniosków na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłoszono konkurs dedykowany obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych,  w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego: szkoły, przedszkola, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, ośrodki i centra egzaminacyjne, ośrodki dokształcania  i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Mogą one ubiegać się  o wsparcie budowy (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowy  i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej; ponadto o dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, szczególnie matematycznych i przyrodniczych  w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki mogą objąć również infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym), komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie,  z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych, infrastrukturę przedszkolną – w uzasadnionych przypadkach, oraz działania na rzecz wyrównania dostępu do ww. usług. Na ten cel przewidziano sumę blisko 34 mln zł. Maksymalne dofinansowanie to 75 proc.

Nie ma jak na swoim

„Akademia biznesu” to projekt adresowany do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Do udziału w nim Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zachęca mieszkańców województwa świętokrzyskiego zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem biznesu. Warunkami uczestnictwa w projekcie są: ukończone 30 lat, pozostawanie bez pracy, nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy. To szansa m.in. dla kobiet, osób z maksymalnie średnim wykształceniem, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia. Priorytetowo traktowane są osoby z niepełnosprawnością oraz odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające  w KRUS), mieszkańcy obszarów wiejskich. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mogą liczyć na pomoc szkoleniową i doradczą na etapie tworzenia biznesplanu oraz będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 23 300 zł na założenie działalności gospodarczej oraz 12-miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 12 000 zł. Podobne projekty realizuje kilkunastu operatorów w województwie świętokrzyskim. Każdy może zaoferować wsparcie w zakładaniu firmy osobom z niepełnosprawnościami. Informacji o dostępności projektów najlepiej poszukać w wojewódzkim urzędzie pracy (wup.kielce.pl)

EWELINA JAMKA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.