Szansa na lepsze i godne życie

Fundusze unijne

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogą liczyć na wsparcie w ramach projektów realizowanych dzięki unijnym pieniądzom. To wielka szansa na wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

Życie w Unii Europejskiej to szereg udogodnień, które przyszły do Polski wraz ze wstąpieniem do wspólnoty. Dzięki zastrzykom finansowym sukcesywnie zmienia się kraj, bo ogromne pieniądze przeznaczane są m.in. na inwestycje – nie tylko w wielkie budowy, ale również w inicjatywy społeczne, które mają pomagać mieszkańcom zjednoczonej Europy.

Ważną gałęzią takiego właśnie wsparcia są działania skierowane do osób zagrożonych ubóstwem (z niewielkimi dochodami) lub wy-kluczeniem społecznym (oprócz niewielkich dochodów składają się na taki stan zdarzenia, które powodują, że osoby nie mogą w pełni normalnie funkcjonować w społeczeństwie). Do obu grup zaliczane są osoby np. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione, kobiety samotnie wychowujące dzieci, o niskich kwalifikacjach zawodowych, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną. To właśnie z myślą o nich powstają specjalne działania aktywizujące. W województwie świętokrzyskim są one realizowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dwa ośrodki wsparcia

W październiku poznaliśmy wyniki konkursu, który miał wesprzeć m.in. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Wiadomo już, że działania z konkursu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – utworzenie Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej” będą miały za zadanie utworzenie w województwie świętokrzyskim dwóch ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – jednego obejmującego subregion południowy, czyli powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski i sandomierski oraz subregion północny z powiatami: kieleckim, koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim oraz miastem Kielce. Na ten cel przeznaczono 10 mln 750 zł, które podzielono. Jak zaznacza Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, projekt ma bardzo ważną społeczną rolę. Wiązać będzie się z wysiłkiem włożonym w zwalczanie różnych problemów życiowych, z jakimi borykają się członkowie niektórych świętokrzyskich rodzin.

Kompleksowe usługi

W subregionie północnym pomocą będzie służyć Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt ośrodka przygotowało Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” oraz Fundacją PEStka.

W subregionie południowym jest to Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) i Caritas Diecezji Kieleckiej, a realizowany projekt przygotowany został w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. W obu regionach projekty te mają na celu organizację kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które obejmują m.in. usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.

Korzystający z pomocy będą mieli szansę na otrzymanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych (np. zakładach aktywności zawodowej). Ważnym celem, jaki stawiają sobie autorzy i realizatorzy projektów, jest również stworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw, które mają pobudzić zarówno ekonomię, jak i przedsiębiorczość społeczną, co ma się przełożyć na uruchomienie klastrów. – Ekonomia społeczna w naszym regionie ciągle bardziej jest wyzwaniem niż przedmiotem radości – mówi ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiego Caritasu, który podpisywał umowę na realizację projektu. – Liczę na to, że ta wspólna praca w ramach projektów poprawi stan ekonomii społecznej w naszym województwie – dodaje.

Szkolenia i staże

Unijne środki na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym otrzymała również Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, która wraz ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” realizuje projekt „Nowe perspektywy”. Już sam tytuł jest obiecujący i takie też mają być szanse na lepszą przyszłość. Osoby bez-robotne z powiatów opatowskiego, ostrowieckiego i starachowickiego mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych m.in. w zawodach kelner, spawacz, magazynier, florysta, które zakończą się 3-miesięcznym stażem. Na podobne wsparcie mogą liczyć również bezrobotne osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki projektowi „Szkolenia i staże szansą na sukces zawodowy – aktywna integracja zwiększa szansę na zatrudnienie”, za realizację którego odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

WOJCIECH PURTAK

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.