Świętokrzyskie skorzysta w 2017 roku

Fundusze unijne

 Właśnie ogłoszono harmonogram konkursów, w jakich będzie można starać się o dofinansowanie projektów w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. To ogrom szans i możliwości w wielu dziedzinach: nauki, życia społecznego, przedsiębiorczości i rozwoju infrastruktury.

– O tym, że fundusze unijne zmieniają świętokrzyską ziemię nie trzeba nikogo przekonywać, to widać na przykładach – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. – 3,1 mld zł zainwestowanych w latach 2007-2013 w ramach RPO w województwie świętokrzyskim przekłada się na korzyści w postaci m.in. wyremontowanych dróg, gładkich chodników, pomocy dydaktycznych w szkołach, sprzętu medycznego w placówkach służby zdrowia, powszechnie dostępnej kulturze, nawet w najbardziej oddalonych od stolicy województwa miastach i wioskach.

Oceanem możliwości jest RPOWŚ 2014-2020. W nowym rozdaniu do wykorzystania w naszym województwie jest 5,6 mld zł. Nowa perspektywa finansowa to jednak nieco inne spojrzenie na region. To większe nakłady na innowacje, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kształcenie kadr w przedsiębiorstwach. To wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, by stawały się bardziej konkurencyjne.

Nauka kluczem do sukcesu

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw jest jednym

z najważniejszych priorytetów nowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-20.

Już w pierwszym kwartale nadchodzącego roku można wnioskować o dotacje na tworzenie lub doskonalenie centrów badawczo-rozwojowych. Pomoc adresowana jest do jednostek naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów, współpracujących z przedsiębiorcami oraz działających w sieciach naukowych. Wsparcie na wyposażenie otrzymają projekty polegające na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz na wyposażeniu tych obiektów. Na ten cel przewidziano ponad 110 mln zł.

Od nauki do przedsiębiorczości

W II kwartale ruszy wsparcie rozwoju istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Dotowane będą projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Przedsięwzięcia muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Dzieląc europejskie fundusze, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie pominął małej i średniej przedsiębiorczości. Za sprawą dotacji firmy takie mogą rozszerzyć lub podnieść jakość oferowanych usług.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (start-up) prowadzących różnego rodzaju formy działalności rynkowej. Nabór projektów ruszy w III kwartale, a na dofinansowanie zarezerwowano ponad 66 mln zł.

Zielona energia

Inwestując w przyszłość, nie zapomniano o dobrach naturalnych, dotując przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. II kwartał 2017 roku to nabór wniosków na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci przesyłowej. To także wsparcie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanych na potrzeby własne) mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej i cieplnej (nabór w IV kwartale).

W tym zakresie o wsparcie mogą starać się również samorządy. To szansa na odnowienie obiektów użyteczności publicznej polegające na ich ociepleniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne czy na przebudowie systemów grzewczych oraz instalacji systemów chłodzących. W projekt ten wpisuje się zrównoważona mobilność miejska w zakresie budowy i przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego – to m.in. parkingi, zintegrowane centra przesiadkowe, infrastruktura dworcowa, wspólny bilet, inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, publiczne wypożyczalnie rowerów.

Od natury do kultury

Chroniąc nasze dziedzictwo naturalne i kulturowe, przewidziano konkursy w ramach przeciwdziałania klęskom żywiołowych oraz usuwania ich skutków. Ponad 92 mln zł zarezerwowano na poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami. W III kwartale ruszy natomiast nabór do konkursu dotyczącego inwestycji z zakresu kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej. Wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia), a także dostosowanie do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej,

w tym gospodarczej. To ogromna szansa dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się u podnóża Gór Świętokrzyskich.

Rewitalizacja i sprawy społeczne

Ponad 108 mln zł przewidziano na rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich (nabór w III kwartale). Konkurs dotyczy przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Priorytetem będą inwestycje w zakresie usług publicznych. Na rozwój tzw. e-społeczeństwa zarezerwowano sumę blisko 138 mln zł, co pozwoli m.in. na rozwój infrastruktury informatycznej. Wsparcie będą mogły uzyskać także projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia. Dotowane będą inwestycje związane z przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowanie rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych w podmiotach leczniczych (II i IV kwartał).

Blisko 70 mln zł wygospodarowano na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, gdzie wsparciem zostanie objęta budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej w tym sportowej, a także wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkolnictwa zawodowego.

Ewelina Jamka

Nowe konkursy w 2017 r. harmonogramy naborów wniosków:

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Inteligentny Rozwój

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Polska Cyfrowa

Program Polska Wschodnia

Program Pomoc Techniczna

www.power.gov.pl

www.poir.gov.pl

www.pois.gov.pl

www.popc.gov.pl

www.polskawschodnia.gov.pl

www.popt.gov.pl

Regionalny Program Województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.