Dotacje dla firm na innowacje i eksport

Fundusze unijne

Fundusze unijne otwierają świat przed polskimi przedsiębiorcami. Bogaty wachlarz programów adresowany jest nawet do małych firm, które za sprawą dofinansowania rozwijają skrzydła i „odlatują” poza granice Polski.

Przykładem innowacyjnego podejścia do przedsiębiorczości jest starachowicka firma Mat. Przez lata specjalizowała się w produkcji cukierków, a dzięki funduszom unijnym poszerzyła swą działalność o usługi… motoryzacyjne.

 

Od słodyczy do motoryzacji

– Projekt zakładał całkowite zróżnicowanie dotychczasowego profilu działalności. Założyliśmy rozbudowę przedsiębiorstwa o stację kontroli pojazdów, dwa stanowiska wulkanizacyjne oraz automyjnię bezdotykową z dezynfekcją spełniającą standardy HACCP – mówi Marzena Tkaczuk, szefowa firmy Mat w Starachowicach. – W ramach inwestycji powstał budynek z kompletnym wyposażeniem na potrzeby stacji diagnostyki i biura obsługi klienta. To pozwoliło nie tylko na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodu, ale wpłynęło na konkurencyjność firmy i zaowocowało zatrudnieniem dodatkowych osób: w planach były trzy, a zatrudniono siedem. Regionalny Program Operacyjny (RPO) to konkretne pieniądze, dzięki którym można inwestować i rozwijać się. Na tym z pewnością nie poprzestaniemy, szukamy nowych źródeł finansowania na zakup nowych urządzeń oraz na reklamę i promocję pod-czas zagranicznych targów i misji gospodarczych – dodaje.

 

Nowe rozdanie, nowe perspektywy

Nowe możliwości daje perspektywa unijna na lata 2014-2020. Firmy takie jak Mat mogą skorzystać z dotacji oferowanych podczas konkursów organizowanych w ramach RPO lub Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Krajowe programy realizowane są przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju (projekty badawczo-rozwojowe) i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (innowacje). W tym przypadku niezbędna jest współpraca z ośrodkami naukowymi, bo nowe rozdanie to inne spojrzenie na przedsiębiorczość. To większe nakłady na innowacje, inwestycje w odnawialne źródła energii i w kształcenie kadr przedsiębiorstw.

Jedną z możliwości rozwoju firmy w kierunku innowacyjnej produkcji lub organizacji, jakie dają Fundusze Europejskie, są tzw. bony na innowacje. Mają pobudzać współpracę nauki i biznesu przez finansowa-nie usług świadczonych przedsiębiorcom przez jednostki naukowe. Konkurs, w którym można dostać taki bon, trwa do 30 stycznia 2017 roku, a wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Można nimi sfinansować zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz specjalistyczną wiedzę. Będą wsparciem dla około 2300 przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać dotacje. Dzięki wsparciu firmy będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność i innowacyjność. Przedsiębiorcy, którzy otrzyma-ją dofinansowanie, mogą liczyć na wsparcie nawet do 400 tys. zł  – mówi Miłosz Marczuk, rzecznik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Skuteczna promocja

Nawet najlepszy produkt czy usługa nie znajdą klienta, jeśli nie zostaną zareklamowane. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy biorą udział w branżowych programach promocji na rzecz wyrobów i usług (Go to Brand). Dotacje trafią do marek, które mają szansę na rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, a także na promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 85 proc. projektów, których wartość wynosi nawet do 1 mln zł. Z takiej szansy skorzysta Zakład Produkcji Obuwia Nik z Dębowicy koło Łukowa, które-go projekt „Wzrost aktywności na rynkach międzynarodowych ZPO Nik dzięki internacjonalizacji działalności” zostanie dofinansowany.– To pierwszy etap naszego planu – mówi Tomasz Nurzyński, właściciel firmy. – Aktualnie prowadzimy sprzedaż naszych towarów na za-granicznych rynkach, ale czynimy to w tradycyjny sposób. Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli uruchomić inne kanały sprzedaży. To punkt wyjścia do drugiego etapu, który zakłada szeroko poję-ty plan rozwoju eksportu naszych wyrobów. Mamy koncepcję na rozpoczęcie sprzedaży w Wielkiej Brytanii czy na Ukrainie. Samodzielnie nie bylibyśmy w stanie finansowo wejść na te rynki, ale wierzę, że dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych uda się to nam – nie kryje swoich nadziei Tomasz Nurzyński.

 

Na skalę międzynarodową

Pomocny w przystosowaniu naszych produktów do gospodarki światowej będzie Projekt Polskich Mostów Technologicznych. Obejmuje dwa warianty finansowe w formie pomocy de minimis: szkoleniowo-doradczy (na opracowanie strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny i przy-gotowanie uczestników do działań na tym rynku) i dotacyjny (na zakup usług konsultingowych, marketingowych, prawnych, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na tym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży).

Jakie płyną z tego korzyści? Podstawowa – to usługi doświadczonych men-torów i ekspertów działających na najbardziej rozwiniętych technologicznie rynkach, udział w organizowanych tam wydarzeniach, konferencjach i targach branżowych, w których uczestniczą potencjalni inwestorzy. Projekt zapewnia również przedsiębiorcom pomoc w wyborze lokalnych wykonawców usług, w poszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktów z kontrahenta-mi i lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu, a także wsparcie logistyczne. To metoda na umiędzynarodowienie polskich firm, na zdobycie funduszy na działalność badawczo-rozwojową  (B + R), wdrażanie innowacji i rozwija-nie produkcji na szeroką skalę.

EWELINA JAMKA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.