Chrońmy dobra kultury i natury

Fundusze unijne

Dążenie do spójności w ramach całej Unii Europejskiej obejmuje także podstawowe potrzeby człowieka, w tym również te dotyczące środowiska naturalnego i dóbr kultury. Dotacje unijne przeznaczone na te cele są bardzo ważne z punktu widzenia przyszłych pokoleń. Odpowiednia dbałość o środowisko dziś zapewni nam lepsze jutro.

Ochrona środowiska stanowi priorytet współczesnej Europy. Zrównoważony rozwój, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza czy walka ze zmianami klimatycznymi to obszary, w których wciąż jest wiele do zrobienia. Z myślą o ochronie środowiska, przy poszanowaniu dokonań naszych przodków, przewidziano różne formy wsparcia dla ocalenia naszej historii w kontekście wymogów, jakie stawia przed nami współczesność.

Przydomowe oczyszczalnie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020 obejmuje różne formy wsparcia gospodarki wodno-ściekowej. Konkurs, do którego nabór rozpocznie się 30 grudnia br., przewiduje dotacje na przedsięwzięcia z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. mieszkańców ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (120 mieszkańców na 1 km sieci). Będzie też możliwość budowy i prze-budowy oczyszczalni ścieków komunalnych, systemów zaopatrzenia w wodę, w tym indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie) oraz budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w ich imieniu. Na ten cel przewidziano 80 mln zł, z czego blisko 28 mln zł zarezerwowano na projekty dotyczące instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, a pozostałą kwotę na projekty w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Można otrzymać dotację nawet na 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Oszczędzamy energię

Dla zapewnienia większej efektywności energetycznej w sektorze publicznym wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia. Ocieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacja systemów chłodzących oraz urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji (np. kolektorów słonecznych), wymiana pokrycia dachowego, instalacja indywidualnych pieców (kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe) to tylko jedne z wielu możliwości inwestycyjnych, które mogą uzyskać dofinansowanie. Priorytetowo traktowane będą inwestycje z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – m.in. dla administracji, wymiaru sprawiedliwości, sektorów kultury, oświaty, szkolnictwa wyższe-go, nauki i opieki zdrowotnej. Wielkość przeznaczonych na ten cel funduszy wynosi ponad 14 mln euro.

Ekologicznie i mobilnie.

Rozwój miast to także promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska. RPOWŚ na lata 2014-2020 wspierać będzie przedsięwzięcia z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy jego nowych odcinków. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest rozbudowa istniejących linii, uzupełnienie i zagęszczenie, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia norm unijnych. Do dofinansowania można zgłosić rozbudowę lub modernizację sieci ciepłowniczych; budowę lub przebudowę infrastruktury transportu publicznego, m.in.: ścieżek i dróg dla rowerów, centrów przesiadkowych oraz zakup nowego, niskoemisyjnego taboru. Priorytetowo będzie traktowany zakup miejskich pojazdów elektrycznych, hybrydowych, na biopaliwa, napędzanych wodorem itp. Na ten cel przewidziano blisko 11,6 mln euro, a dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ocalić od zapomnienia

Jest także szansa na dofinansowanie inwestycji, które mają na celu ocalenie dóbr kultury o szczególnych walorach historycznych. Dwuetapowy konkurs na zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz obiektów zabytkowych przewiduje dotacje na renowacje, konserwacje, rewaloryzacje oraz zabezpieczenie obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otocze-nia oraz dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym gospodarczej. Ponieważ konkurs organizowany jest w ramach regionalnego programu, dotyczy obiektów znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego i wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego można zadbać o zakup wyposażenia oraz sfinansować konserwację muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków oraz promocję dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych).

O dofinansowanie mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe wojewódzkie osoby prawne, instytucje kultury (z wyłączeniem państwowych instytucji kultury oraz współprowa-dzonych przez ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, związki i stowarzyszenia, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe.

EWELINA JAMKA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.